You can count on me là gì?

0
270
You can count on me là gì
You can count on me meaning

You can count on sb: nghĩa là trông cậy vào ai, tin tưởng vào ai đó…

You can count on me là gì
You can count on me meaning
Xem thêm:   Be in danger of nghĩa là gì?

Ví dụ

You can count on me.
–>Bạn có thể trông cậy vào tôi.
You can count on me when you need help.
–>Bạn có thể trông cậy vào tôi khi bạn cần có sự giúp đỡ.
You can count on me to act on these.
–>Ông có thể tin tưởng tôi về những việc này.
You can count on me, because I believe that I can do it.
–>Bạn có thể hy vọng vào tôi, vì tôi tin rằng tôi có thể làm được điều đó.
You can count on him.
–>Bạn có thể trông cậy vào anh ấy.
You can count on it.
–>Yên tâm đi.
You can count on us.
–>Ông có thể tin tưởng vào chúng tôi.
Mr. Fox, you can count on me for financial help.
–>Ông Fox, ông có thể trông cậy vào sự giúp đỡ tài chính của tôi.
You can rely on me (you can count on me) to keep this quiet.
–>Bạn có thể tin tôi sẽ giữ kín chuyện này

Xem thêm:   Roll with the punches là gì?