Write a paragraph to discuss crimes in society

0
373
write a paragraph to discuss crimes in society

In about 140 words, write a paragraph to discuss crimes in society.

The human society is full of activity. People work in all kinds of business Firms, government offices, factories and other places, to earn their livelihood. Some work from dawn till dark; many work only at night; and others work during the day. At the same time men with criminal tendency are engaged in all kinds of activity, which often cause great hardship and sorrow to a large number of people in society.

Men develop criminal tendencies because of numerousfrustrations. Society has always failed to satisfy the social, emotional and other needs of a large number of people, many of whom have therefore turned to crime for either survival or recognition. The activities of such men represent a constant threat to the welfare society, and much being done to reform them.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết đoạn văn bàn về tội ác trong xã hội.

Xã hội loài người đầy hoạt động. Mọi người làm việc trong tất cả các loại hình kinh doanh Công ty, văn phòng chính phủ, nhà máy và những nơi khác, để kiếm kế sinh nhai. Một số làm việc từ bình minh đến tối mịt; nhiều người chỉ làm việc vào ban đêm; và những người khác làm việc trong ngày. Đồng thời, nam giới có khuynh hướng tội phạm tham gia vào tất cả các loại hoạt động thường gây ra nhiều khó khăn và đau khổ cho một số lượng lớn người dân trong xã hội.

Xem thêm:   Write a paragraph about a frightening experience

Đàn ông phát triển khuynh hướng tội phạm vì nhiều thất vọng. Xã hội luôn không đáp ứng được các nhu cầu xã hội, tình cảm và các nhu cầu khác của một số lượng lớn người, nhiều người trong số họ đã chuyển sang tội phạm để tồn tại hoặc được công nhận. Các hoạt động của những người đàn ông như vậy là mối đe dọa thường xuyên đối với xã hội phúc lợi, và còn nhiều việc phải làm để cải cách họ.