Write a paragraph about the advantages and disadvantages of the cinema

0
340
write a paragraph about the advantages and disadvantages of the cinema

In about 140 words, write a paragraph about the advantages and disadvantages of the cinema.

Cinemas are a common sight nowadays. They are foundin every town. The existence of  so many cinemas reflects their popularity. They have indeed become the most popular places of entertainment. As it is so popular, the cinema exerts a profound influence on the minds of many people, young and old. The influence is sometimes good, and sometimes it is bad. Films showing criminal activities and the sensual desires of man have caused much harm to many youths. Some youths have become criminals themselves though  almost every film shows how the good always triumphs over the evil. Often, however, the cinema helps to spread knowledge. There are many films which show the activities of the various races of people living inthe remote regions of the earth. Some films show how man has struggled through the centuries to make the world a better place to live in.

Gợi ý dành cho bạn: The advantages and disadvantages of the cinema

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn về những thuận lợi và khó khăn của rạp chiếu phim.

Rạp chiếu phim là một cảnh phổ biến ngày nay. Chúng được tìm thấy ở mọi thị trấn. Sự tồn tại của rất nhiều rạp chiếu phim phản ánh mức độ phổ biến của chúng. Họ thực sự đã trở thành nơi giải trí phổ biến nhất. Vì quá phổ biến, rạp chiếu phim có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trí của nhiều người, từ già đến trẻ. Ảnh hưởng đôi khi là tốt, và đôi khi là xấu. Những thước phim chiếu cảnh tội phạm và ham muốn nhục dục của con người đã gây ra nhiều tổn thương cho nhiều thanh niên. Một số thanh niên đã tự trở thành tội phạm mặc dù hầu hết mọi bộ phim đều cho thấy cái thiện luôn chiến thắng cái ác. Tuy nhiên, thông thường, rạp chiếu phim giúp truyền bá kiến thức. Có rất nhiều bộ phim chiếu hoạt động của các chủng tộc khác nhau của những người sống ở các vùng xa xôi của trái đất. Một số bộ phim cho thấy con người đã đấu tranh như thế nào qua nhiều thế kỷ để biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sống.

Xem thêm:   The most important day in your life