Write a paragraph about good manners

0
378

In about 140 words, write a paragraph about good manners.

Good manners play an important part in maintaining peace and good- will in a community. A man who has good manners does not hurt the feelings of others, and therefore he is on good terms with his friends and neighbors and also with others. In this way he helps to keep peace in society. But a man whose manners are bad has no respect for others. He uses words carelessly and behaves rudely towards other and causes a lot of ill- will and unpleasantness. In the end, it is he himself who suffers the most. Everyone avoids him and he is forced to live almost in isolation. To live well in a society, money alone is not enough. We should also have good manners, for it is human nature to seek friendship; and friendship cannot be bought with money.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn về cách cư xử tốt.

Cách cư xử tốt góp phần quan trọng trong việc duy trì hòa bình và thiện chí trong cộng đồng. Một người đàn ông có cách cư xử tốt sẽ không làm tổn thương cảm xúc của người khác, và do đó anh ta có quan hệ tốt với bạn bè, hàng xóm và cả với những người khác. Bằng cách này, anh ấy giúp giữ hòa bình trong xã hội. Nhưng một người đàn ông có cách cư xử tồi sẽ không có sự tôn trọng đối với người khác. Anh ta sử dụng từ ngữ một cách bất cẩn và cư xử thô lỗ với người khác và gây ra nhiều ác ý và khó chịu. Cuối cùng, chính anh là người đau khổ nhất. Mọi người đều tránh anh ta và anh ta buộc phải sống gần như cô lập. Để sống tốt trong một xã hội, tiền thôi là không đủ. Chúng ta cũng nên có cách cư xử tốt, vì bản chất của con người là tìm kiếm tình bạn; và tình bạn không thể mua được bằng tiền.

Xem thêm:   Write a paragraph to discuss crimes in society