Write a paragraph about choosing a career

0
495
Write a paragraph about choosing a career

In about 140 words, write a paragraph about choosing a career.

It is not easy to choose a career today. Hundreds of students are leaving schools and  universities every year to seek employment in the various professions, though employment opportunities are not increasing proportionately. As a result, there is a lot of unemployment.

The inability of the various professions to absorb all those seeking employment makes the choice of a career more difficult. Before one leaves school or university, one has many plans, confident that choosing a career will not be difficult. But when the time comes to choose a career, one finds that there are others with better qualifications waiting to enter the same profession. Disillusioned, one then looks for any kind of employment. In this way, many who wanted to become police, inspectors or field assistants in the rubber estates in this country, become teachers instead, and many who wanted to become teachers, have become clerks.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn về việc chọn nghề.

Ngày nay để chọn nghề không phải dễ. Hàng trăm sinh viên rời trường học và đại học mỗi năm để tìm kiếm việc làm trong các ngành nghề khác nhau, mặc dù cơ hội việc làm không tăng tương ứng. Kết quả là thất nghiệp nhiều.
Việc các ngành nghề khác nhau không có khả năng hấp thụ tất cả những người đang tìm kiếm việc làm khiến việc lựa chọn nghề nghiệp trở nên khó khăn hơn. Trước khi rời ghế nhà trường, đại học, ai cũng có nhiều dự định, tự tin rằng việc chọn nghề sẽ không khó. Nhưng khi đến lúc phải chọn nghề, người ta thấy rằng có những người khác có trình độ tốt hơn đang chờ đợi để vào cùng nghề. Vỡ mộng, một người sau đó tìm kiếm bất kỳ loại việc làm nào. Theo cách này, nhiều người muốn trở thành cảnh sát, thanh tra hoặc phụ tá hiện trường trong các điền trang cao su ở đất nước này, thay vào đó trở thành giáo viên, và nhiều người muốn trở thành giáo viên, đã trở thành thư ký.

Xem thêm:   Write a paragraph about the importance of rivers