write a paragraph about a weekin hospital

0
301
write a paragraph about a weekin hospital

In about 140 words, write a paragraph about a weekin hospital.

I had always dreaded the thought of being admitted to hospital. The peculiar smell of the hospital, the sight of deformed and critically ill persons and dead bodies in the hospital are things that I had always wished toavoid. But a serious illness sometime ago necessitated my admission to the General Hospital in Malacca.

Though I was seriously ill and required special attention, yet the knowledge that I was in the hospital made me feel miserable during the first few days. The clothes that I had to wear in the hospital were uncomfortable and the food was tasteless. At night, when all the patients were asleep, I used to wake up and think of what might happen it the dead bodies in the mortuary nearby came back to life. I also thought of the patients who might die at anytime.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn về một bệnh viện trong tuần.

Tôi luôn sợ hãi ý nghĩ phải nhập viện. Mùi đặc biệt của bệnh viện, cảnh tượng những người dị dạng và bệnh nặng và những xác chết trong bệnh viện là những thứ mà tôi luôn mong muốn tránh xa. Nhưng một trận ốm nặng cách đây đã buộc tôi phải nhập viện Đa khoa ở Malacca.
Mặc dù tôi bị ốm nặng và cần được chăm sóc đặc biệt, nhưng việc biết rằng tôi đang ở bệnh viện khiến tôi cảm thấy rất đau khổ trong những ngày đầu tiên. Những bộ quần áo mà tôi phải mặc trong bệnh viện thật khó chịu và đồ ăn thì vô vị. Vào ban đêm, khi tất cả các bệnh nhân đã ngủ, tôi thường thức dậy và nghĩ về những gì có thể xảy ra khi những xác chết trong nhà xác gần đó sống lại. Tôi cũng nghĩ đến những bệnh nhân có thể chết bất cứ lúc nào.

Xem thêm:   An unusual opportunity you have had