Walk of life là gì?

0
471
Walk of life là gì?
Walk of life meaning

Walk of life là gì?

‘walk of life’: có nghĩa là tầng lớp xã hội, bước ngoặt trong cuộc sống…
‘all walks of life’: đủ mọi thành phần

Walk of life là gì?
Walk of life meaning

Ví dụ:

 1. You have just entered a new walk of life with many changes.
  –>Bạn chỉ mới bước vào một bước ngoặt mới của cuộc sống với nhiều thay đổi.
 2. I meet people from every walk of life.
  –>Tôi gặp nhiều người thuộc đủ mọi tầng lớp.
 3. Gardening appeals to people from every walk of life, from bus drivers to company directors.
  –>Nghề làm vườn lôi cuốn nhiều người thuộc các ngành nghề trong xã hội từ những người lái xe buýt đến các vị giám đốc công ty.
 4. Gardening appeals to people from every walk of life, from bus drivers to company directors.
  –>Nghề làm vườn hấp dẫn đối với người ta ở mọi tầng lớp xã hội, từ người lái xe buýt đến giám đốc công ty.
Xem thêm:   Follow through nghĩa là gì?