Turn a blind eye là gì?

0
283
Turn a blind eye là gì

‘turn a blind eye’: có nghĩa là vờ như không thấy gì ( điều xấu người khác làm)

Turn a blind eye là gì

Ví dụ với cụm từ ‘turn a blind eye’

Many governments just turn a blind eye to prostitution.
–>Nhiều chính phủ chỉ đơn giản là nhắm mắt làm ngơ với nạn mại dâm.
The professor decided to turn a blind eye to what John had done.
–>Giáo sư quyết định vờ như không biết việc mà John đã làm.
They ‘re not supposed to park here, but the authorities usually turn a blind eye.
–>Họ không được phép đậu xe ở đây, nhưng nhà chức trách thường nhắm mắt làm ngơ.
The police here turn a blind eye to a lot of drug taking. They ‘re really only interested in the big drug dealers.
–>Cảnh sát ở đây nhắm mắt làm ngơ rất nhiều vụ tiêm chích ma túy. Họ thực sự chỉ chú ý đến những kẻ buôn lậu ma túy cỡ bự.
The manager turned a blind eye when his staff was late.
–>Ông giám đốc làm ngơ khi nhân viên của ông đến muộn.
To satisfy the greed of large companies in Europe, this place turns a blind eye to a humanitarian disaster.
–>Để thỏa mãn sự tham lam của các công ty lớn ở châu Âu, nơi này đã phớt lờ đi một thảm họa con người.
Turn a blind eye to something or someone
–>Phớt lờ thứ gì đó hay ai đó.
Teachers often turn a blind eye to minor breaches of discipline
–>Các thầy giáo thường làm ngơ những vi phạm kỷ luật nhỏ nhặt.
How can you turn a blind eye to all those starving children?
–>Sao bạn có thể giả bộ không thấy trước bao nhiêu trẻ em đang chết đói như thế được?
US should not turn a blind eye to human rights violations in Turkey.
–>Hoa Kỳ không nên nhắm mắt làm ngơ sự vi phạm nhân quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ.
We ‘re not supposed to park here, but the authorities usually turn a blind eye.
–>Chúng tôi không định ngồi lì ở đây, nhưng các nhà chức trách luôn vờ như không thấy/làm ngơ.
There’s so much suffering in the world, you can’ t just turn a blind eye to it.
–>Có quá nhiều khổ đau trên thế giới này, bạn không thể nhắm mắt làm ngơ chuyện này được.
I cannot turn a blind eye to it when I see my friends are in difficult situations.
–>Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ khi bạn bè gặp khó khăn.

Xem thêm:   New year's resolution nghĩa là gì?