Trial and error nghĩa là gì?

0
326
Trial and error nghĩa là gì
Trial and error meaning

trial and error: phương pháp thử và sai. Muốn nói đến quá trình trải nghiệm thất bại, khó khăn khổ cực, mò mẫm học tập để có được thành quả ( thành công)

Trial and error nghĩa là gì
Trial and error meaning

Xem ví dụ để hiểu rõ hơn:
Growth is a process of trial and error : experimentation.
–>Trưởng thành là quá trình của sự thử thách và sai lầm: trải nghiệm.
Learn by trial and error.
–>Tự mày mò học tập.
I didn’t know how to use the camera at first, so I had to learn by trial and error.
–>Đầu tiên tôi không biết cách sử dụng máy quay phim như thế nào, vì vậy tôi phải học bằng cách làm thử nhiều lần cho đến khi biết cách làm đúng.
The film is about the trial and tribulations of adolescence.
–>Bộ phim nói về những nỗi khó khăn khổ cực và phiền phức của tuổi thanh thiếu niên.
Through trial and error, he finally succeeded.
–>Qua cách mò mẫm nghiên cứu, cuối cùng ông đã thành công.
Our research is still proceeding by trial and error.
–>Công trình nghiên cứu của chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.
My grandmom used to learn by trial and error when she was young.
–>Bà tôi đã từng tự mò mẫm học tập khi còn trẻ.
I figured out how to use the new software by a process of trial and error.
–>Tôi suy tính cách sử dụng chương trình mới này bằng cách mò mẫm hết này đến cách khác.
I didn’t know the camera at first, so I had to learn by trial and error.
–>Lúc đầu tôi không biết sử dụng máy quay phim nên tôi phải theo cách vừa làm vừa rút kinh nghiệm.
I figured out how to use the new software by a process of trial and error.
–>Tôi tìm cách sử dụng phần mềm mới bằng phương phát thử và sai.
Through trial and error, we will learn to follow the advice which will give us just peace and happiness.
–>Qua thử thách và lỗi lầm, chúng ta sẽ cải thiện để có một đời sống tốt đẹp đem lại cho chúng ta an vui và hạnh phúc.
Because he makes mistakes along the way, we can say this is a process that involves a lot of trial and error.
–>Vì ông ấy làm lỗi nhiều lần trong lúc thử nghiệm, ta có thể nói rằng đây là một quá trình học tập bằng cách mò mẫm.
There are no mistakes, only lessons. Growth is a process of trial and error : experimentation. The “failed” experiments are as much a part of the process as the experiment that ultimately “works.
–>”Không hề có lỗi lầm, tất cả là những bài học. Trưởng thành là kết quả của quá trình trải nghiệm những thử thách và sai lầm. “Thất bại” sẽ là một phần quan trọng trong quá trình đó quyết định sự trưởng thành của bạn.

Xem thêm:   Law of the jungle nghĩa là gì?