Touch and go là gì?

0
457
Touch and go là gì?

Touch and go là gì?

Touch and go: [‘tʌt∫ənd’gou]: mạo hiểm, liều, hoàn cảnh nguy hiểm, việc không chắc chắn, công việc mạo hiểm…

Touch and go là gì?

Ví dụ:

 1. It is a touch and go job.
  Đó là một công việc mạo hiểm.
 2. Her condition was touch and go.
  Tình trạng sức khỏe của con tôi khá trầm trọng.
 3. Stock offers are touch and go kind of things.
  Giá chào cũ có phần không chắc chắn.
 4. It was touch and go whether we would get to the airport in time.
  Không chắc chúng ta sẽ đến sân bay kịp giờ.
 5. The patient is out of danger now, but it was touch and go for a while.
  Bệnh nhân bây giờ hết nguy hiểm rồi, chứ còn trước đó thì không thể nói chắc được
 6. My first date with Jean was touch and go for a while.
  Lúc đầu, buổi hẹn hò đầu tiên của tôi với cô Jean đã không chắc có kết quả tốt.
 7. We ‘re alive and kicking, but for a while there it was touch and go.
  Chúng tôi vẫn còn sống và khỏe như voi đây, nhưng có một khoảng thời gian chúng tôi không biết đời sẽ phiêu diêu về đâu thật.
 8. It was touch and go for a while. The decision could very easily have gone either way.
  Nó không chắc chắn trong một thời gian. Quyết định có thể dễ dàng đi theo cách này hay cách khác.
 9. My wife and I had a tough time when we started our restaurant. In fact it was touch and go for two years. Several times we were ready to go bankrupt. But now we are making money.
  Nhà tôi và tôi đã trải qua một thời kỳ rất khó khăn khi chúng tôi mới mở tiệm ăn. Thật vậy, chúng tôi đã ở trong tình trạng nguy hiểm suốt hai năm. Nhiều lần chúng tôi suýt bị phá sản. Nhưng bây giờ thì chúng tôi làm ra tiền.

Kết luận: Bạn đã hiểu rõ ” touch and go” nghĩa là gì rồi chứ? Hãy tham khảo thêm các ví dụ mà HOCTIENGANH.TV đưa ra nhé.