To fall back on nghĩa là gì?

0
397

To fall back on nghĩa là gì?

‘To fall back on’: Phải dùng đến, trông cậy vào

To fall back on nghĩa là gì?

Ví dụ với cụm từ ” to fall back on”

When you look back upon a career of reaching out to others, you want to see a web of friendships to fall back on, not the ashes of bad encounters.
–>Khi bạn nhìn lại sự nghiệp làm quen với người khác của mình, bạn muốn thấy một mạng lưới bè bạn để dựa vào, chứ không phải đám tro tàn của những cuộc đụng độ nảy lửa.
We fall back on this device.
–>Chúng ta phải dùng đến thiết bị này rồi.
I must fall back on my old friends.
–>Tôi phải cầu đến bạn bè cũ.
Because of unexpected expenses, we had to fall back on our savings.
–>Bởi vì những khoản chi tiêu không mong muốn, chúng tôi phải dùng đến khoản tiết kiệm.
They threw back their cloaks, letting the hoods fall back on their shoulders.
–>Họ đẩy áo choàng ra sau, thả mũ trùm đầu cho rơi ra sau vai.
If oil supplies run out, man may have to fall back on the horse.
–>Nếu nguồn dầu cạn kiệt thì con người có thể phải dùng đến ngựa.
She let the end of the braid fall back into the water and kept on braiding till she had many yards of braid.
–>Mẹ bỏ đầu rơm đã bện rơi trong thùng nước và tiếp tục làm cho tới khi miếng rơm bện dài nhiều bộ.

Xem thêm:   Keep in touch nghĩa là gì?

Kết luận: Bạn có thể dụng cụm từ “to fall back on” để muốn nói đã đến lúc nhờ vả ai đó hoặc đến lúc cần dùng đến vật gì, cần dùng vật gì đó trong hoàn cảnh cần thiết.