Tip of the iceberg là gì?

0
335
Tip of the iceberg là gì
Tip of the iceberg meanings

Tip of the iceberg–>có nghĩa là: Bề nổi tảng băng, phần nổi, phần lộ ra của một vấn đề…

Tip of the iceberg là gì
Tip of the iceberg meanings

Ví dụ:

 1. Over 100 burglaries are reported every month but that is the tip of the iceberg.
  –>Hàng tháng có trên 100 vụ trộm được báo cáo nhưng đó mới chỉ là phần nổi thôi.
 2. This incident is just the tip of the iceberg. If you ask me, there’s much more to come.
  –>Biến cố này chỉ là phần rất nhỏ lộ ra của một sự kiện. Nếu anh hỏi tôi sẽ có rất nhiều chuyện hơn nữa.
 3. This incident is just the tip of the iceberg. If you ask me, there’s much more to come.
  –>Biến cố này chỉ là phần nổi của vấn đề. Nếu anh hỏi tôi, anh thấy còn nhiều chuyện nữa đấy.
 4. Rising food prices are only the tip of the whole inflation iceberg. What about the cost of oil, the cost of transport and the fact that people’s salaries haven’ t gone up recently?
  –>Giá cả thức ăn lên giá chỉ là một phần của việc lạm phát. Còn về giá của dầu, chi phí vận chuyển và thực tế rằng lương của mọi người chưa được tăng gần đây thì sao?
 5. This is only the tip of the iceberg, because the actual number of drug addicts is much higher.
  –>Đây chỉ là bề nổi của tảng băng, vì thực tế số người nghiện ma túy còn đông hơn nhiều.
 6. Jonathan seems very unhappy. He’s said that he’s having trouble in school, but I think that’s only the tip of the iceberg.
  –>Jonathan có vẻ rất buồn. Anh ấy nói là mình đang gặp chuyện khó khăn ở trường nhưng tôi cho đấy chỉ là chuyện nhỏ của một vấn đề khác.
 7. Over 100 burglaries are reported every month, and that’s just the tip of the iceberg, many more occur but are not report.
  –>Hơn 100 vụ trộm được báo cáo hàng tháng và đó mới chỉ là phần bề nổi của tảng băng thôi, còn nhiều vụ xảy ra nhưng không được báo cáo.
 8. The 1000 homeless people in London sleeping in night shelters are only the tip of the iceberg. There are many thousands of homeless people in the capital.
  –>Một ngàn người vô gia cư ở Luân Đôn phải ngủ ở những chỗ trú đêm chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi. Có đến mấy ngàn người vô gia cư như thế ở thủ đô này.
 9. Rising food prices are only the tip of the whole inflation iceberg.
  –>Giá cả thức ăn lên giá chỉ là một phần của việc lạm phát
 10. Most of the iceberg is under water.
  –>Phần lớn các núi băng trôi chìm xuống mặt nước.
Xem thêm:   Take your time là gì?