Tiếng Anh lớp 10

Bắt đầu từ lớp 10, các bạn học sinh sẽ phải học những chủ đề khó hơn, và nhiều từ vựng phải ghi nhớ hơn. Tài liệu tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 10 dưới đây sẽ giúp các bạn ghi nhớ từ vựng theo các chủ đề một cách bài bản và đầy đủ nhất.

tiếng anh lớp 10

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 10

UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF………. Một ngày trong cuộc sống của….

 1. – daily routine /ˈdeɪli ruːˈtiːn/ (n): thói quen hằng ngày, công việc hằng ngày
 2. – bank(n) [bæηk] : bờ
 3. – boil (v) [bɔil]: luộc, đun sôi(nước)
 4. – plough(v) [plau]: cày( ruộng)
 5. – harrow(v) [‘hærou]: bừa(ruộng)
 6. – plot of land(exp): thửa ruộng
 7. – fellow peasant(exp): bạn nông dân
 8. – lead(v) [led]: dẫn, dắt(trâu)
 9. – buffalo(n) [‘bʌfəlou]: con trâu
 10. – field(n) [fi:ld]:đồng ruộng, cánh đồng
 11. – pump(v) [pʌmp]: bơm(nước)
 12. – chat(v) [t∫æt]=talk in a friendly way: nói chuyện phím, tán gẫu
 13. – crop(n) [krɔp]: vụ, mùa
 14. – do the transplanting(exp) [træns’plɑ:ntin]: cấy( lúa)
 15. – be contented with(exp) [kən’tentid]=be satisfied with(exp)[‘sætisfaid]: hàilòng
 16. – go off =ring(v): reo leo, reng len( chuông)
 17. – get ready [get ‘redi]= prepare(v) [pri’peə]: chuẩn bị
 18. – be disappointed with(exp) [disə’pɔint]: thất vọng
 19. – be interested in(exp) [‘intristid] : thích thú, quan tâm
 20. – local tobacco: [‘loukəl tə’bækou] : thuốc lào
 21. – cue(n) [kju:] : sự gợi ý, lời ám chỉ
 22. – alarm(n) [ə’lɑ:m]=alarm clock: đồng hồ báo thức
 23. – break(n) [breik]: sự nghỉ
 24. – take an hour’s rest: nghỉ ngơi 1 tiếng
 25. – take a short rest(exp): nghỉ ngơi ngắn (take-took-taken)
 26. – neighbor(n) [‘neibə]: người láng giềng
 27. – option(n) [‘ɔp∫n]:sự chọn lựa, quyền lựa chọn
 28. – go and see(exp)=visit(v) [‘vizit]: viếng thăm
 29. – occupation(n) [,ɒkjʊ’pei∫n]= job(n) [dʒɔb]: nghề nghiệp, công việc.

UNIT 2:SCHOOL TALKSNhững buổi nói chuyện ở trường

 1. – international(a) :thuộc về quốc tế
 2. – semester(n) : học kỳ
 3. – flat(n) : căn hộ
 4. – narrow(a) : chật chội
 5. – occasion(n) : dịp
 6. – corner shop : cửa hàng ở góc phố
 7. – marital status : tình trạng hôn nhân
 8. – stuck(a): bị tắt, bị kẹt
 9. – occupation(n) : nghề nghiệp
 10. – attitude(n) : thái độ
 11. – applicable(a) : có thể áp dụng
 12. – opinion(n) : ý kiến
 13. – profession(n) :nghề nghiệp
 14. – marvellous(a) :kỳ lạ, kỳ diệu
 15. – nervous(a) : lo lắng
 16. – awful(a) : dễ sợ, khủng khiếp
 17. – improve(v) : cải thiện, cải tiến
 18. – headache(n) : đau đầu
 19. – consider(v) : xem xét
 20. – backache(n) : đau lưng
 21. – threaten(v) : sợ hãi
 22. – toothache(n) : đau răng
 23. – situation(n) : tình huống, hoàn cảnh

UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUNDLí lịch con người

 1. – training(n) [‘treiniη]: đào tạo
 2. – general education: [‘dʒenərəl ,edju:’kei∫n]: giáo dục phổ thông
 3. – strong-willed(a) [‘strɔη’wild]: ý chí mạnh mẽ
 4. – ambitious(a) [æm’bi∫əs] khát vọng lớn
 5. – intelligent(a) [in’telidʒənt]:thông minh
 6. – brilliant(a): [‘briljənt]: sáng láng
 7. – humane(a) [hju:’mein]: nhân đạo
 8. – mature(a) [mə’tjuə]: chín chắn, trưởng thành
 9. – harbour(v)[‘hɑ:bə]:nuôi dưỡng(trong tâm trí)
 10. – background(n) [‘bækgraund]: bối cảnh
 11. – career(n) [kə’riə] :sự nghiệp
 12. – abroad(adv) [ə’brɔ:d]: nước ngòai
 13. – appearance(n) [ə’piərəns]: vẻ bên ngòai
 14. – private tutor(n) [‘praivit ‘tju:tə] :gia sư
 15. – interrupt(v) [,intə’rʌpt]: gián đọan
 16. – primary school: trường tiểu học(từ lớp 1-5)
 17. – realise(v) [‘riəlaiz]: thực hiện
 18. – secondary school(n): Trường trung học(từ lớp6-12)
 19. – schoolwork(n): công việc ở trường
 20. – a degree [di’gri:] in Physics: bằng cử nhân ngành vật Lý
 21. – favorite(a) [‘feivərit]: ưa thích
 22. – with flying[‘flaiiη] colours: xuất sắc,hạng ưu
 23. – foreign [‘fɔrin] language: môn ngọai ngữ
 24. – srchitecture(n) [‘ɑ:kitekt∫ə]: kiến trúc
 25. – from then on: từ đó trở đi
 26. – a PhD [,pi: eit∫ ‘di:] : bằng tiến sĩ
 27. – tragic(a) [‘trædʒik]: bi thảm
 28. – take(v) [teik] up: tiếp nhận
 29. – office worker(n)[‘ɔfis ‘wə:k]nhân viên văn phòng
 30. – obtain(v): [əb’tein] giành được, nhận
 31. – professor(n): [prə’fesə] giáo sư
 32. – education(n): [,edju:’kei∫n] sự giáo dục
 33. – to be awarded [ə,wɔ:’did]: được trao giải
 34. – determine(v) [di’tə:min]: xác định
 35. – experience(n) [iks’piəriəns]: điều đã trải qua
 36. – ease(v) [i:z]: giảm nhẹ, vơi bớt
 37. – founding(n) [‘faundliη]: sự thành lập
 38. – humanitarian(a) [hju:,mæni’teəriən]: nhân đạo
 39. – C.V(n): bản sơ yếu lí lịch
 40. – attend(v) [ə’tend]: tham dự, có mặt
 41. – previous(a) [‘pri:viəs]: trước đây
 42. – tourist guide(n): hướng dẫn viên du lịch
 43. – telephonist(n) [ti’lefənist]: ng ười trực điện thoại
 44. – cue(n) [kju:]: gợi ý
 45. – travel agency(n) [‘trævl’eidʒənsi]: văn phòng du lịch
 46. – unemployed (a) [,ʌnim’plɔid] thất nghiệp

UNIT 4: SPECIAL EDUCATIONGiáo dục đặc biệt

 1. – list(n) [list]: danh sách
 2. – blind (n) [blaind]: mù
 3. – deaf (n) [def]: điếc
 4. – mute (n) [mju:t]: câm
 5. – alphabet (n) [‘ælfəbit]: bảng chữ cái
 6. – work out (v) [wə:k, aut] : tìm ra
 7. – message (n) [‘mesidʒ]: thông điệp
 8. – doubt (n) [daut]: sự nghi ngờ
 9. – special (a) [‘spe∫l]: đặc biệt
 10. – disabled (a) [dis’eibld]: tàn tật
 11. – dumb (a) [dʌm]: câm
 12. – mentally (adv) [‘mentəli]: về mặt tinh thần
 13. – retarded (a) [ri’tɑ:did]: chậm phát triển
 14. – prevent sb from doing sth (exp.) : ngăn cản ai làm gì
 15. – proper (a) [‘prɔpə] : thích đáng
 16. – schooling (n) [‘sku:liη] : sự giáo dục ở nhà trường
 17. – opposition (n) [,ɔpə’zi∫n]: sự phản đối
 18. – gradually (adv) [‘grædʒuəli]: từ từ
 19. – arrive (v) [ə’raiv]: đến
 20. – make great efforts to do sth [greit , ‘efət] (exp.): nỗ lực rất nhiều để làm gì
 21. – time – comsuming (a) [‘taim kən’sju:miη] : tốn thời gian
 22. – raise (v) [reiz]: nâng, giơ
 23. – open up ( v) [‘oupən, ʌp]: mở ra
 24. – demonstration (n) [,deməns’trei∫n] : sự biểu hiện
 25. – add (v) [æd]: cộng
 26. – subtract (v) [səb’trækt]: trừ
 27. – be proud [praud] of sth (exp.) : tự hào về điều gì đó
 28. – be different [‘difrənt] from sth (exp): không giống cái gì
 29. – Braille (n) [breil]: hệ thống chữ nổi cho người mù
 30. – infer sth to sth (exp.) [in’fə:] : suy ra
 31. – protest (v) [‘proutest]: phản đối

UNIT 5. TECHNOLOGY AND YOU – Công nghệ và bạn

 1. illustration (n) [,iləs’trei∫n]: ví dụ minh họa
 2. central processing [‘prousesiη] unit (CPU) (n): thiết bị xử lí trung tâm
 3. keyboard (n) [‘ki:bɔ:d]: bàn phím
 4. visual display unit (VDU) (n)[‘vi∫uəl, dis’plei, ‘ju:nit]: thiết bị hiển thị
 5. computer screen [skri:n] (n): màn hình máy tính
 6. floppy [‘flɔpi] disk (n): đĩa mềm
 7. speaker (n) [‘spi:kə]: loa
 8. scenic (a) [‘si:nik] : thuộc cảnh vật
 9. scenic beauty [‘bju:ti] (n): danh lam thắng cảnh
 10. miraculous (a) [mi’rækjuləs]: kì lạ
 11. device (n) [di’vais]: thiết bị
 12. appropriate (a) [ə’proupriət]: thích hợp
 13. hardware (n) [‘hɑ:dweə]: phần cứng
 14. software (n) [‘sɔftweə]: phần mềm
 15. be capable of doing (sth)(exp.): có khả năng làm (cái gì)
 16. calculate (v) [‘kælkjuleit]: tính tóan
 17. speed up (v) [‘spi:d’ʌp]: tăng tốc
 18. calculation (n) [,kælkju’lei∫n]: sự tính tóan, phép tính
 19. multiply (n) [‘mʌltiplai]: nhân
 20. divide (v) [di’vaid]: chia
 21. with lightning speed [‘laitniη, spi:d] (exp.): với tốc độ chớp nhóang
 22. perfect (a) [‘pə:fikt]: hòan thiện
 23. accuracy (n) [‘ækjurəsi]: độ chính xác
 24. electronic (a) [,ilek’trɔnik]: thuộc về điện tử
 25. storage (n) [‘stɔ:ridʒ]: sự lưu giữ
 26. data (n) [‘deitə]: dữ liệu
 27. magical (a) [‘mædʒikəl]: kì diệu
 28. typewriter (n) [‘taip,raitə]: máy đánh chữ
 29. memo (n) [‘memou]: bản ghi nhớ
 30. request [ri’kwest] for leave (exp.): đơn xin nghỉ
 31. communicator (n) [kə’mju:nikeitə]: người/ vật truyền tin
 32. interact (v) [,intər’ækt]: tiếp xúc
 33. entertainment (n) [,entə’teinmənt]: sự giải trí
 34. link (v) [liηk]: kết nối
 35. act on (v) [ækt, ɔn]: ảnh hưởng
 36. mysterious (a) [mis’tiəriəs]: bí ẩn
 37. physical (a) [‘fizikl]: thuộc về vật chất
 38. invention (n) [in’ven∫n]: sự phát minh
 39. provide (v) [prə’vaid]: cung cấp
 40. personal (a) [‘pə:sənl]: cá nhân
 41. material (n) [mə’tiəriəl]: tài liệu
 42. 55. search for (v) [sə:t∫, fɔ:]: tìm kiếm
 43. scholarship (n) [‘skɔlə∫ip]: học bổng
 44. surf [sə:f] on the net (exp.): lang thang trên mạng
 45. effective (a) [i’fektiv]: hiệu quả
 46. capable (a) [‘keipəbl]: có năng lực, giỏi
 47. transmit (v) [trænz’mit]: truyền
 48. distance (n) [‘distəns]: khỏang cách
 49. participant (n) [pɑ:’tisipənt]: người tham gia
 50. rank (v) [ræηk]: xếp hạng
 51. foreign language (n) [‘fɔrin, ‘læηgwidʒ]: ngọai ngữ
 52. electric cooker (n) [i’lektrik, ‘kukə]: nồi cơm điện
 53. air-conditioner (n)[‘eəkən’di∫ənə]: máy điều hòa nhiệt độ
 54. in vain (exp.) [in, vein]: vô ích
 55. instruction (n) [in’strʌk∫n]: lời chỉ dẫn
 56. public telephone (n) [‘pʌblik, ‘telifoun]: điện thọai công cộng
 57. make a call [kɔ:l] (exp.) : gọi điện
 58. operate (v) [‘ɔpəreit] :vận hành
 59. receiver (n) [ri’si:və] : ống nghe
 60. dial tone (n) [‘daiəl, toun]: tiếng chuông điện thọai
 61. insert (v) [‘insə:t] : nhét vào
 62. slot (n) [slɔt]: khe, rãnh
 63. press (v) [pres] :nhấn
 64. require (v) [ri’kwaiə]: yêu cầu
 65. emergency (n) [i’mə:dʒensi] :sự khẩn cấp
 66. fire service (n) [‘faiə, ‘sə:vis] :dịch vụ cứu hỏa
 67. ambulance (n) [‘æmbjuləns]: xe cứu thương
 68. remote control (n) [ri’mout,kən’troul]: điều khiển từ xa
 69. adjust (v) [ə’dʒʌst]: điều chỉnh
 70. cord (n) [kɔ:d] : rắc cắm ti vi
 71. plug in (v) [plʌg, in]: cắm vào
 72. dial (v) [‘daiəl]: quay số
 73. make sure [∫uə] of sth/ that (exp.): đảm bảo

UNIT 6. AN EXCURSION – Một chuyến du ngoạn

 1. in the shape [∫eip] of : có hình dáng
 2. lotus (n) [‘loutəs]: hoa sen
 3. picturesque (a) [,pikt∫ə’resk]: đẹp như tranh vẽ
 4. wonder (n) [‘wʌndə]: kỳ quan
 5. altitude (n) [‘æltitju:d]: độ cao
 6. excursion (n) [iks’kə:∫n]: chuyến tham quan, du ngoạn
 7. pine (n) [pain]: cây thông
 8. forest (n) [‘fɔrist]: rừng
 9. waterfall (n) [‘wɔ:təfɔ:l]: thác nước
 10. valley [‘væli] of love : thung lũng tình yêu
 11. come to an end : kết thúc
 12. have a day off [ɔ:f] : có một ngày nghỉ
 13. occasion (n) [ə’keiʒn]: dịp
 14. cave (n) [keiv]: động
 15. formation (n) [fɔ:’mei∫n]: hình thành, kiến tạo
 16. besides (adv) [bi’saidz] : bên cạnh đó, với lại
 17. instead (adv) [in’sted]: thay vào đó
 18. sunshine (n) [‘sʌn∫ain]: ánh nắng ( mặt trời)
 19. get someone’s permission [pə’mi∫n]: xin phép ai đó
 20. stay the night away from home : ở xa nhà một đêm
 21. persuade (v) [pə’sweid]: thuyết phục
 22. destination (n) [,desti’nei∫n]: điểm đến
 23. prefer (v) [pri’fə:(r)] sth to sth else : thích một điều gì hơn một điều gì khác.
 24. anxious (a) [‘æηk∫əs]: nôn nóng
 25. boat [bout] trip : chuyến đi bằng tàu thủy
 26. sundeck (n) [‘sʌndek]: boang tàu
 27. get sunburnt [‘sʌnbə:nt]: bị cháy nắng
 28. car -sickness (n) [kɑ:,’siknis]: say xe
 29. plenty [‘plenti] of : nhiều
 30. by one’s self : một mình
 31. suitable (a) [‘su:təbl] for sb : phù hợp với ai đó
 32. refreshments (n) [ri’fre∫mənts]: bữa ăn nhẹ và đồ uống
 33. occupied (a) [‘ɒkjʊpaied]: đã có người ( sử dụng)
 34. stream (n) [stri:m]: dòng suối
 35. sacred (a) [‘seikrid]: thiêng liêng
 36. surface (n) [‘sə:fis]: bề mặt
 37. associated (a) [ə’sou∫iit]: kết hợp
 38. impressive (a) [im’presiv]: hùng vĩ, gợi cảm
 39. Botanical [bə’tænikəl] garden : Vườn Bách Thảo
 40. glorious (a) [‘glɔ:riəs]: rực rỡ
 41. merrily (adv) [‘merili] :say sưa
 42. spacious (a) [‘spei∫əs] :rỗng rãi
 43. grassland (n) [‘gra:slænd]: bãi cỏ
 44. bring (v) along [ə’lɔη] : mang theo
 45. delicious (a) [di’li∫əs]: ngon lành
 46. sleep [sli:p] (v) soundly : ngủ say
 47. pack (v) [pæk] up: gói ghém
 48. left-overs (n) [‘left’ouvəz]: những thứ còn thừa lại
 49. peaceful (a) [‘pi:sfl]: yên tĩnh
 50. assemble (v) [ə’sembl]: tập hợp lại
 51. confirmation (n) [,kɔnfə’mei∫n]: xác nhận

UNIT 7. THE MASS MEDIA – Phương tiện truyền thông đại chúng

 1. – mass /mæs/(n) : số nhiều
 2. – medium [‘mi:diəm] (s.n) :phương tiện truyền thông
 3.    + media [‘mi:diə] (pl.n) :
 4. – mass media (n) : phương tiện thông tin đại chúng
 5. – channel [‘t∫ænl] (n) : kênh truyền hình
 6. – Population and Development : [,pɔpju’lei∫n] [di’veləpmənt]: dân số và phát triển
 7. – TV series (n) [‘siəri:z]: phim truyền hình dài tập
 8. – folk songs (n) [fouk]: dân ca
 9. – New headlines (n) [‘hedlain] : điểm tin chính
 10. – weather Forecast (n) [‘fɔ:kæ:st] : dự báo thời tiết
 11. – quiz show [kwiz]: trò chơi truyền hình
 12. – portrait of life (n) [‘pɔ:trit]: chân dung cuộc sống
 13. – documentary (n) [,dɔkju’mentri]: phim tài liệu
 14. – wildlife World (n) [‘waildlaif]: thế giới động vật hoang dã
 15. – around the world : vòng quanh thế giới
 16. – adventure (n) [əd’vent∫ə(r)]: cuộc phiêu lưu
 17. – Road of life : Đường đời
 18. – punishment (n) [‘pʌni∫mənt]: sự trừng phạt
 19. – People’s Army (n) [‘a:mi]: Quân đội nhân dân
 20. – drama (n) [‘dra:mə] : kịch
 21. – culture (n)[‘kʌlt∫ə]: văn hóa
 22. – education (n) [,edju’kei∫n]: sự giáo dục
 23. – comment (n) : [‘kɔment]: lời bình luận
 24. – comedy (n)[‘kɔmidi] : hài kịch
 25. – cartoon (n) [ka:’tu:n]: hoạt hình
 26. – provide (v)[prə’vaid]: cung cấp
 27. – orally (adv) [‘ɔ:rəli]: bằng lời, bằng miệng
 28. – aurally (adv)[‘ɔ:rəli]: bằng tai
 29. – visually (adv)[‘viʒuəli]: bắng mắt
 30. – Deliver (v) [di’livə]: phát biểu, bày tỏ
 31. – feature (n)[‘fi:t∫ə]: điểm đặc trưng
 32. – distinctive (a) [dis’tiηktiv]: đặc biệt
 33. – in common[‘kɔmən]: chung
 34. – advantage (n)[əd’vantidʒ] : sự thuận lợi
 35. – disadvantage (n) [,disəd’va:ntidʒ]: điều bất lợi
 36. – memorable (a)[‘memərəbl]: đáng ghi nhớ
 37. – present (v) [‘preznt]: trình bày
 38. – effective (a)[‘ifektiv] : hữu hiệu
 39. – entertain (v) [,entə’tein]: giải trí
 40. – enjoyable (a) [in’dʒɔiəbl]:vui thích
 41. – increase (v) [in’kri:s]: tăng thêm
 42. – popularity (n)[,pɔpju’lærəti]: sự phổ biễn
 43. – aware ( + of ) (a) [ə’weə]: nhận thấy
 44. – global (a)[‘gləubl]: toàn cầu
 45. – responsibility (n)[ris,pɔnsə’biləti]: trách nhiệm
 46. – passive (a) [‘pæsiv]: thụ động
 47. – brain (n)[brein] : não
 48. – encourage (v) [in’kʌridʒ]: khuyến khích
 49. – violent (a)[‘vaiələnt]: hung tợn, bạo lực
 50. – interfere (v)[,intə’fiə]: can thiệp vào, xen vào
 51. – communication (n)[kə,mju:ni’kei∫n]: sự thông tin
 52. – destroy (v) [dis’trɔi]: phá hủy
 53. – Statue of Liberty (n) [‘stæt∫u:][‘libəti]: tượng nữ thần tự do Mỹ
 54. – quarrel (v)[‘kwɔrəl]: cãi nhau
 55. – cancel (v)[‘kænsəl] : hủy bỏ
 56. – appointment (n) [ə’pɔintmənt]:cuộc họp, cuộc hẹn
 57. – manage (v) [‘mænidʒ]: trông nom , quản lý
 58. – council (n) [‘kaunsl]: hội đồng
 59. – demolish (v)[di’mɔli∫]: phá hủy
 60. – shortage (n) [‘∫ɔ:tidʒ]: sự thiếu hụt

UNIT 8. THE STORY OF MY VILLAGE – Chuyện làng tôi

 1. crop (n) [krɔp]: vụ mùa
 2. produce (v) [prə’dju:s]: làm , sản xuất
 3. harvest (v) [‘hɑ:vist]: thu họach
 4. rice field (n) [‘rais’fi:ld]: cánh đồng lúa
 5. make ends meet (v): kiếm đủ tiền để sống
 6. to be in need of (a) : thiếu cái gì
 7. straw (n) [strɔ:]: rơm
 8. mud (n) [mʌd]: bùn
 9. brick (n) [brik]: gạch
 10. shortage (n) [‘∫ɔ:tidʒ]: túng thiếu
 11. manage [‘mænidʒ] (v) to do sth : giải quyết , xoay sở.
 12. villager (n) [‘vilidʒə]: dân làng
 13. techical high school (n): trường trung học kĩ thuật
 14. result in (v) [ri’zʌlt]: đưa đến, dẫn đến.
 15. introduce (v) [,intrə’dju:s]: giới thiệu
 16. farming method (n) [fɑ:miη, ‘meθəd]: phương pháp canh tác
 17. bumper crop (n): mùa màng bội thu
 18. cash crop (n) [‘kæ∫krɒp]: vụ mùa trồng để bán
 19. export (v) [‘ekspɔ:t]: xuất khẩu
 20. thanks to (conj.): nhờ vào
 21. knowledge (n) [‘nɔlidʒ]: kiến thức
 22. bring home [briη, houm]: mang về
 23. lifestyle (n) [laifstail]: lối sống
 24. better (v) [‘betə]: cải thiện, làm cho tốt hơn.
 25. science (n) [‘saiəns] : khoa học
 26. medical centre (n) [‘medikl,’sentə]: trung tâm y tế
 27. canal (n) [kə’næl]: kênh
 28. lorry (n) [‘lɔri]: xe tải
 29. resurface (v) [,ri:’sə:fis]: trải lại, thảm lại (mặt đường)
 30. muddy (a) [‘mʌdi]: lầy lội
 31. flooded (a) [flʌded]: bị ngập lụt
 32. cart (v) [kɑ:t]: chở bằng xe bò, chở bằng xe ngựa kéo.
 33. loads [‘loudz] of (n): nhiều
 34. suburbs (n) [‘sʌbə:bz]: khu vực ngọai ô
 35. pull down (v) [pul, daun]: phá bỏ
 36. cut down (v) [kʌt, daun]: chặt bỏ
 37. atmosphere (n) [‘ætməsfiə]: bầu không khí
 38. peaceful (a) [‘pi:sfl]: yên tĩnh
 39. enclose (v) [in’klouz]: gửi kèm
 40. entrance (n) [‘entrəns]: lối vào, cổng vào
 41. go straight [streit] ahead (exp.): đi thẳng về phía trước
 42. crossroads (n) [‘krɔsroudz]: giao lộ, bùng binh

UNIT 9. UNDERSEA WORLD – Thế giới dưới biển

 1. undersea [‘ʌndəsi:] (a): dưới mặt biển
 2. ocean [‘əʊ∫n] (n): đại dương, biển
 3. Pacific Ocean [pə’sifik’ou∫n] (n): Thái Bình Dương
 4. Atlantic Ocean [ət’læntik’ou∫n] (n): Đại Tây Dương
 5. Indian Ocean [‘indjən’ou∫n] (n): Ấn Độ Dương
 6. Antarctic [æn’tɑ:ktik](a) (thuộc): Nam Cực
 7. Arctic [‘ɑ:ktik](adj) (thuộc): Bắc Cực
 8. gulf [gʌlf] (n): vịnh.
 9. altogether [,ɔ:ltə’geđə] (adv): hoàn toàn, đầy đủ
 10. percent [pə’sent] (n): phần trăm
 11. surface [‘sə:fis] (n): bề mặt.
 12. beneath[bi’ni:θ] (prep): ở dưới, thấp kém
 13. overcome [,ouvə’kʌm] (v) -overcame- overcome: thắng, chiến thắng
 14. depth [depθ] (n): chiều sâu, bề sâu.
 15. submarine [,sʌbmə’ri:n](n): (hàng hải) tàu ngầm
 16. investigate [in’vestigeit] (v) : khám phá
 17. seabed [‘si:’bed] (n): đáy biển
 18. sample [‘sɑ:mpl] (n): mẫu; vật mẫu
 19. marine [mə’ri:n] (adj) (thuộc): biển; gần biển
 20. satellite [‘sætəlait] (n): vệ tinh
 21. range [reindʒ] (n)loại.
 22. include [in’klu:d] (v): bao gồm, gồm có =to involve
 23. temperature [‘temprət∫ə] (n): (viết tắt: temp) nhiệt độ (độ nóng, lạnh trong cơ thể, phòng, nước..)
 24. population [,pɔpju’lei∫n] (n): dân cư
 25. exist [ig’zist] (v): đã sống; tồn tại
 26. precious [‘pre∫əs] (adj) quý, quý giá, quý báu.
 27. bottom [‘bɔtəm] (n): phần dưới cùng; đáy; đáy biển.
 28. starfish [‘stɑ:fi∫] (n): (số nhiều: starfish) sao biển
 29. shark [∫ɑ:k] (n): cá mập
 30. independently [,indi’pendəntli] (adv): độc lập
 31. current [‘kʌrənt] (n): dòng (nước)
 32. organism [‘ɔ:gənizm] (n): cơ thể; sinh vật
 33. jellyfish [‘dʒelifi∫] (n): con sứa
 1. oversized [‘ouvəsaizd] (adj): quá khổ, ngoại khổ
 2. contribute [kən’tribju:t] (v): đóng góp, góp phần
 3. biodiversity [,baioui dai’və:siti] (n): đa dạng sinh học
 4. maintain [mein’tein] (v): duy trì
 5. at stake: thua, đang lâm nguy, đang bị đe doạ
 6. refer [ri’fə:] to (v): quy, quy vào
 7. balanced [‘bælənst] (adj): cân bằng, ổn định
 8. analyse [‘ænəlaiz] : analyze [‘ænəlaiz] (v): phân tích
 9. experiment [iks’periment] (n): cuộc thí nghiệm; cuộc thử nghiệm

UNIT 10: CONSERVATION – Bảo tồn

 1. protect (v) [prə’tekt]: bảo vệ
 2. leopard (n) [‘lepəd]: con báo
 3. flexible (a) [‘fleksəbl: linh họat, dễ sai khiến
 4. loss (n) [lɔs]: mất
 5. destroy (v) [di’strɔi]: phá hủy
 6. variety (n) [və’raiəti]: sự đa dạng
 7. species (n) [‘spi:∫i:z]: lòai
 8. eliminate (v) [i’limineit]: hủy diệt
 9. medicine (n) [‘medsn; ‘medisn]: thuốc
 10. cancer (n) [‘kænsə]: ung thư
 11. constant (a) [‘kɔnstənt]: thường xuyên
 12. constantly (adv) [‘kɔnstəntli]: liên tục
 13. supply (n) [sə’plai]: nguồn cung cấp
 14. crop (n) [krɔp]: cây trồng
 15. hydroelectric (a) [,haidroui’lektrik]: thủy điện
 16. dam (n) [dæm]: đập ( nước)
 17. play (v) an important [im’pɔ:tənt] part: giữ một vai trò quan trọng
 18. circulation (n) [,sə:kju’lei∫n]: sự tuần hòan
 19. conserve (v) [kən’sə:v]: giữ lại
 20. run [rʌn] off (v): chảy đi mất
 21. take away (v) [‘teik ə’wei]: mang theo
 22. valuable (a) [‘væljuəbl]: quý giá
 23. soil (n) [sɔil]: đất
 24. frequent (a) [‘fri:kwənt]: thường xuyên
 25. flood (n) [flʌd]: lũ,lụt.
 26. damage (n) [‘dæmidʒ]: sự tàn phá, sự thiệt hại
 27. threaten (v) [‘θretn]: đe dọa
 28. polluted (a) [pə’lu:təd]: bị ô nhiễm
 29. disappearance (n) [,disə’piərəns]: sự biến mất
 30. worsen (v) [‘wə:sn]: làm tồi tệ đi
 31. pass [pɑ:s] a law ( exp.): thông qua một đạo luật.
 32. in someone’s defence/ in something‘s defence [di’fens]:để bảo vệ ai đó / để bảo vệ cái gì
 33. in nature‘s defence : để bảo vệ tự nhiên
 34. concern (v) [kən’sə:n]: liên quan đến
 35. power of falling [‘fɔ:liη] water : năng lượng dòng chảy.
 36. electricity (n) [i,lek’trisiti]: điện
 37. remove (v) [ri’mu:v] : hủy đi, bỏ đi
 38. get rid of (exp.): bỏ đi
 39. completely (adv) [kəm’pli:tli]: tòan bộ, hòan tòan
 40. liquid (n) [‘likwid]: chất lỏng
 41. flow [flou] off (v) chảy đi mất
 42. treat (v) [tri:t]: chữ trị
 43. vegetation (n) [,vedʒi’tei∫n]: việc trồng cây
 44. do harm [hɑ:m] to (exp.): gây hại tới
 45. erosion (n) [i’rouʒn]: sự xói mòn
 46. consequence (n) [‘kɔnsikwəns]: hậu qủa, kết quả
 47. planet (n) [‘plænit]: hành tinh
 48. destruction (n) [dis’trʌk∫n]: sự phá hủy
 49. feature (n) [‘fi:t∫ə]: đặc điểm
 50. sensitive (a) [‘sensətiv]: nhạy cảm
 51. imprision (v) [im’prizn]: giam giữ
 52. endangered [in’deindʒəd] species (a): những lòai có nguy cơ bị tuyệt chủng.
 53. reconstruct (v) [‘ri:kən’strʌkt]: tái tạo
 54. breed (v) [bri:d]: nhân giống
 55. policy (n) [‘pɔləsi]: chính sách
 56. at times [‘taimz]: có những lúc
 57. risky (a) [‘riski]: rủi ro
 58. injure (v) [‘indʒə]: làm bị thưong
 59. suffer [‘sʌfə] from (v): đau, đau khổ
 60. dangerous (a) [‘deindʒrəs]: nguy hiểm
 61. develop (v) [di’veləp]: phát triển
 62. disease (n) [di’zi:z]: bệnh tật, tệ nạn.

UNIT 11: NATIONAL PARKS – Công viên quốc gia

 1. national [‘næ∫nəl] park (n): công viên quốc gia
 2. locate (v) [lou’keit]: xác định, nằm ở
 3. establish (v) [is’tæbli∫]: lập, thành lập
 4. rainforest (n) [rein,’fɔrist]: rừng mưa nhiệt đới
 5. butterfly (n) [‘bʌtəflai]: con bướm
 6. cave (n) [keiv]: hang động
 7. hike (v) [haik]: đi bộ đường dài
 8. dependent upon (a)[di’pendənt, ə’pɔn]: phụ thuộc vào
 9. survival (n) [sə’vaivl]: sự sống sót, tồn tại
 10. release (v) [ri’li:s]: phóng thích, thả
 11. orphan (v) [‘ɔ:fən]: ( làm cho ) mồ côi
 12. orphanage (n) [‘ɔ:fənidʒ]: trại mồ côi
 13. abandon (v) [ə’bændən]: bỏ rơi, từ bỏ
 14. take care [keə] of (v): chăm sóc
 15. sub-tropical (a) [sʌb, ‘trɔpikl]: bán nhiệt đới
 16. recognise (v) [‘rekəgnaiz]: nhận ra
 17. habit (n) [‘hæbit]: thói quen
 18. temperate (a) [‘tempərət]: ôn hòa
 19. toxic (a) [‘tɔksik]: độc
 20. chemical (n) [‘kemikl]: chất hóa học
 21. contamination (n) [kən,tæmi’nei∫n]: sự ô nhiễm
 22. organization (n) [,ɔ:gənai’zei∫n]: sự tổ chức
 23. intend (v) [in’tend]: dự định
 24. exist (v) [ig’zist]: tồn tại
 25. pollute (v) [pə’lu:t]: làm ô nhiễm
 26. suitable (a) [‘su:təbl] (for sb/ sth): thích hợp
 27. affect (v) [ə’fekt]: ảnh hưởng đến
 28. disaster (n) [di’zɑ:stə]: tai họa, thảm họa
 29. unfortunately (adv) [ʌn’fɔ:t∫ənitli]: không may
 30. turn out (v) [tə:n, aut]: thành ra, hóa ra
 31. combine (v) kɔm’bain]: kết hợp
 32. get a fine (exp.): bị phạt tiền
 33. raincoat (n) [‘reinkout]: áo mưa
 34. accept (v) [ək’sept]: chấp nhận
 35. refuse (v) [ri’fju:z]: từ chối
 36. invitation (n) [,invi’tei∫n]: lời mời

UNIT 12: MUSIC – Âm nhạc

 1. classical [‘klæsikəl] music (n): nhạc cổ điển
 2. folk [fouk] music (n): nhạc dân gian
 3. rock [rɔk] ‘n’ roll [‘roul](n): nhạc rock and roll
 4. country [‘kʌntri] music (n): nhạc đồng quê
 5. serious (a) [‘siəriəs]: nghiêm túc, đứng đắn, bác học
 6. beat (n) [bi:t]: nhịp (âm nhạc)
 7. human (n) [‘hju:mən]: lòai người
 8. emotion (n) [i’mou∫n]: cảm xúc
 9. especially (adv) [is’pe∫əli]: đặc biệt là
 10. communicate (v) [kə’mju:nikeit]: giao tiếp
 11. express (v) [iks’pres]: thể hiện
 12. anger (n) [‘æηgə]: sự tức giận
 13. integral (a) [‘intigrəl]: gắn liền
 14. set the tone [toun]for (v): tạo nên không khí ( vui, buồn)
 15. joyfulness (n) [‘dʒɔifulnis]: sự vui nhộn
 16. atmosphere (n) [‘ætməsfiə]: bầu không khí
 17. funeral (n) [‘fju:nərəl]: đám tang
 18. solemn (a) [‘sɔləm]: trang nghiêm
 19. mournful (a) [‘mɔ:nful]:  tang thương
 20. lull (v) [lʌl]: ru ngủ
 21. above [ə’bʌv]: all (adv) trên hết
 22. uplift (a)[‘ʌplift]: hưng phấn, bay bổng
 23. delight (v) [di’lait]: làm thích thú, làm say mê
 24.  a billion [‘biljən] -dollar industry [‘indəstri]: ngành công nghiệp tỉ đô ( mang lại lợi nhuận cao)
 25.  fairy tale (n) [‘feəriteil] : chuyện cổ tích
 26. criticise (v) [‘kritisaiz]: chỉ trích
 27. convey (v) [kən’vei]: truyền đạt, biểu lộ, thể  hiện.
 28. serene (a) [si’ri:n]: thanh bình, tĩnh lặng.
 29. cheer [t∫iə] (v): somebody up : làm ai cảm thấy vui vẻ
 30. all the time (adv): mọi lúc
 31. hometown (n) [‘houmwəd]: quê quán
 32. birthplace (n) [‘bə:θpleis]: nơi sinh
 33. music composer [kəm’pouzə] (n): nhà sọan nhạc
 34.  compose (v) [kəm’pouz]: sọan nhạc, sáng tác nhạc
 35.  sweet [swi:t]and gentle [‘dʒentl] (a): ngọt ngào và dịu dàng
 36. rousing (a) [‘rauziη]: hào hứng, sôi nổi
 37. lyrical (a) [‘lirikəl]: trữ tình
 38. of all time (adv) của mọi thời đại
 39. author (n) [‘ɔ:θə] tác giả
 40. national anthem (n) [‘næ∫nəl, ‘ænθəm] quốc ca
 41. rural (a) [‘ruərəl] nông thôn, làng quê
 42. except [ik’sept] for (conj.) trừ, chỉ trừ
 43. appropriate (a) [ə’proupriitli] thích hợp,thích đáng
 44. tune (n) [tju:n] giai điệu
 45. mixture (n) [‘mikst∫ə] sự pha trộn, sự hòa quyện
 46. appreciate (v) [ə’pri:∫ieit] coi trọng, đánh giá cao

UNIT 13: FILMS AND CINEMA – Phim và điện ảnh

 1. action [‘æk∫n] film (n): phim hành động
 2. cartoon (n) [kɑ:’tu:n]: phim hoạt hình
 3. detective [di’tektiv] film (n): phim trinh thám
 4. horror [‘hɔrə] film (n): phim kinh dò
 5. romantic [rou’mæntik] film (n): phim lãng mạn
 6. science fiction [‘saiəns’fik∫n] film (n): phim khoa học viễn tưởng.
 7. silent [‘sailənt] film (n): phim câm.
 8. war [wɔ:] film (n): phim chiến tranh
 9. vivid (a) [‘vivid]: sôi nổi
 10. terrifying [‘terifaing] / frightening (a): khiếp sợ
 11. violent (a) [‘vaiələnt]: bạo lực
 12. disgusting (a) [dis’gʌstiη]: đáng khinh miệt
 13. mournful (a) [‘mɔ:nful]: tang thương
 14. thriller (n) [‘θrilə]: phim giật gân
 15. century (n) [‘sent∫əri]: thế kỉ (100 năm)
 16. sequence (n) [‘si:kwəns]: trình tự, chuỗi
 17. still [stil] picture (n): hình ảnh tĩnh
 18. motion (n) [‘mou∫n]: sự chuyển động
 19. movement (n) [‘mu:vmənt]: sự chuyển động
 20. decade (n) [‘dekeid]: thập kỉ (10 năm)
 21. scene (n) [si:n]: cảnh
 22. position (n) [pə’zi∫n]: vị trí
 23. cast (n) [kɑ:st]: đội ngũ diễn viên
 24. character (n) [‘kæriktə]: nhân vật
 25. part (n) [pɑ:t]: vai diễn( trong phim)
 26. audience (n) [‘ɔ:djəns]: khán giả
 27. film marker (n) [film,’mɑ:kə]: nhà làm phim
 28. spread (v) [spred]: lan rộng
 29. musical cinema (n) [‘mju:zikəl,’sinimə]: phim ca nhạc
 30. discover (v) [dis’kʌvə]: khám phá
 31. tragic [‘trædʒik] (a): bi thảm
 32. sink (v) [siηk]: chìm
 33. luxury (n) [‘lʌk∫əri]: sự sang trọng
 34. liner (n)[‘lainə]: tàu lớn
 35. voyage (n) [‘vɔiidʒ]: chuyến đi du lịch xa trên biển
 36. be based on : được dựa trên
 37. disaster (n) [di’zɑ:stə]: thảm họa
 38. occur (v) [ə’kɜ:(r)]: xảy ra, xuất hiện
 39. generous (a) [‘dʒenərəs]: hào phóng
 40. adventurer (n) [əd’vent∫ərə] người thích phiêu lưu mạo hiểm
 41. be on board [bɔ:d] (exp.) trên tàu
 42. fall in love (with someone) : yêu ai
 43. be engaged [in’geidʒd] (exp.) đã đính hôn
 44. iceberg (n) [‘aisbə:g] tảng băng
 45. the content [‘kɔntent] of the film: nội dung chính của phim.
 46. the setting [‘setiη] of the film : bối cảnh phim
 47. description (n) [dis’krip∫n] sự mô tả
 48. rescue (v) [‘reskju:] cứu nguy

UNIT 14. THE WORLD CUP – Cúp thế giới

 1. champion (n) [‘t∫æmpjən]: nhà vô địch
 2. runner-up (n) [,rʌnər’ʌp]: đội về nhì
 3. tournament (n) [‘tɔ:nəmənt]: vòng đấu, giải đấu
 4. consider (v) [kən’sidə]: đánh giá, coi (là)
 5. popular (a) [‘pɔpjulə]: được ưa thích
 6. sporting event (n) [‘spɔ:tiη,i’vent]: sự kiện thể thao
 7. passionate (a) [‘pæ∫ənət]: say mê
 8. globe (n) [gloub]: toàn cầu
 9. attract (v) [ə’trækt]: thu hút
 10. billion (n) [‘biljən]: 1 tỉ
 11. viewer (n) [‘vju:ə]: người xem
 12. governing body (n) [‘gʌvəniη,’bɔdi]: cơ quan quản lí
 13. set [set] (v) up : thành lập
 14. world championship (n)[wə:ld,t∫æmpjən∫ip]: giải vô địch thế giới.
 15. take (v) part [pɑ:t] in: tham dự
 16. host (n) [houst]: chủ nhà
 17. final (n) [‘fainl]: trận chung kết, vòng chung kết
 18. witness (v) [‘witnis]: chứng kiến
 19. compete (v) [kəm’pi:t]: cạnh tranh
 20. elimination [i,limi’nei∫n] games: các trận đấu loại
 21. finalist (n) [‘fainəlist]: đội vào vòng chung kết
 22. jointly (adv) [‘dʒɔintli]: phối hợp, liên kết
 23. trophy (n) [‘troufi]: cúp
 24. honoured (a) [‘ɔnəd]: vinh dự
 25. title (n) [‘taitl]: danh hiệu
 26. competition (n) [,kɔmpi’ti∫n]: cuộc cạnh tranh, thi đấu
 27. a series [‘siəri:z] of : một loạt
 28. involve (v) [in’vɔlv]: liên quan
 29. prize (n) [praiz]: giải
 30. provide (v) [prə’vaid]: cung cấp
 31. facility (n) [fə’siliti]: thiết bị
 32. FIFA : [‘fi:fə]: liên đoàn bóng đá quốc tế
 33. penalty shoot-out (n) [‘penlti, ‘∫u:t’aut]: cú đá phạt đền
 34. defeat (v) [di’fi:t]: đánh bại
 35. goal –scorer (n) [goul,kɔ:rə]: cầu thủ ghi bàn
 36. ambassasdor (n) [æm’bæsədə]: đại sứ
 37. promote (v) [prə’mout]: thúc đẩy
 38. peace (n) [pi:s]: hòa bình
 39. Championship (n) [‘t∫æmpjən∫ip]: chức vô địch
 40. committee (n) [kə’miti]: ủy ban
 41. announce (v) [ə’nauns]: thông báo
 42. postpone (v) [pə’spoun]: hoãn lại
 43. severe (a) [si’viə]: khắc nghiệt
 44. captain (n) [‘kæptin]: đội trưởng
 45. Communist [‘kɔmjunist] Youth Union : Đoàn thanh niên cộng sản
 46. friendly match (n): trận đấu giao hữu

UNIT 15: CITIES – Các thành phố

1.The Empire [’empaiə] State Building : tòa nhà văn phòng New York.

2.The United Nations Headquarters [‘hed’kwɔ:təz]: trụ sở liên hợp quốc

3.Times Square [‘taimz,skweə] : quảng trường thời đại

4.Central Park: [‘sentrəl, pɑ:k]: công viên trung tâm

5.well-known (a) [‘Wel ‘noun]: nổi tiếng

6.state (n) [steit]: bang

7.at the point [pɔint]: tại nơi, tại điểm

8.mingle [‘miηgl] (v) (with sth): hòa tan

9.harbour (n) [‘hɑ:bə]: cảng

10.metropolitan (a) [,metrə’pɔlitən]: thuộc về thủ đô, đô thị

11.region (n) [‘ri:dʒən]: khu vực

12.population (n) [,pɔpju’lei∫n]: dân số

13.found (v) [faund]: thành lập

14.take over (v) [‘teik’ouvə]: tiếp quản

15.finance (n)  [fai’næns]: tài chính

16.characterise (v)  [‘kæriktəraiz]: nét đặc trưng

17.The Statue of liberty (n): tượng Nữ thần tự do.

18.art gallery (n) [ɑ:t,’gæləri]: phong trưng bày nghệ thuật

19.orginally (adv) [ə’ridʒnəli]: bắt đầu, ban đầu

20.communication (n) [kə,mju:ni’kei∫n]: thông tin liên lạc.

21.national holiday (n) [‘næ∫nəl,’hɔlədi]:  ngày nghỉ lễ cả nước

22.transport (n) [‘trænspɔ:t] : giao thông

23.reserved (a) [ri’zə:vd]: dè dặt, kín đáo.

24.A.D. ( anno domini) : sau công nguyên

25.B.C. ( before christ): trước công nguyên

26.be situated [‘sitjueitid] (a): nằm ở

27.be famous [‘feiməs] for (sth) (a): nổi tiếng bến bởi cái gì

28.historic (a)  [his’tɔrik]: lịch sử

29.cathedral (n) [kə’θi:drəl]: thánh đường, nhà thờ lớn

30.House of Parliament (n): tòa nghị viện

31.ideal (a) [ai’diəl]: lí tưởng

32.get away [ə’wei] from (sth): tránh  xa

UNIT 16: HISTORICAL PLACES – Địa danh lịch sử

 1. historical (a) [his’tɔrikəl]: có liên quan đến lịch sử
 2. Co Loa Citadel [‘sitədl]: thành Cổ Loa
 3. Hoa Lu capital [‘kæpitl]: cố đô Hoa Lư
 4. Den Hung Remains [ri’meinz]: khu di tích đền Hùng
 5. Son La prision [‘prizəm] and museum [mju:’ziəm]: nhà từ và viện bảo tàng Sơn La
 6. Hue imperial [im’piəriəl] city : kinh thành Huế
 7. Cu Chi tunnels [‘tʌnlz]: địa đạo Củ Chi
 8. dynasty (n) [‘dinəsti]: triều đại
 9. cultural (a) [‘kʌlt∫ərəl]: thuộc về văn hóa
 10. representative (n) [repri’zentətiv]: biểu tượng
 11. Confucian (n) [kən’fju:∫n]: đạo nho
 12. behaviour (n) [bi’heivjə]: lối hành xử
 13. establish (v) [is’tæbli∫t]: thành lập
 14. on the grounds [graundz] of : trên khu đất
 15. educate (v) [‘edju:keit]: giáo dục, đào tạo
 16. memorialize (v) [mə’mɔ:riəlaiz]: tôn vinh, tưởng nhớ
 17. brilliant (a) [‘briljənt]: lỗi lạc
 18. scholar (n) [‘skɔlə]: học giả
 19. achievement (n) [ə’t∫i:vmənt]: thành tích
 20. royal (a) [‘rɔiəl]: cung đình, hoàng gia
 21. engrave (v) [in’greiv]: khắc, chạm trổ
 22. stele (n) [‘sti:li]: bia đá ( số nhiều: stelae)
 23. giant (a) [‘dʒaiənt]: to lớn, khổng lồ
 24. tortoise (n) [‘tɔ:təs]: con rùa ( trên cạn)
 25. well-preserved (a) [wel,pri’zə:vd]: được bảo tồn tốt
 26. architecture (n) [‘ɑ:kitekt∫ə]: kiến trúc
 27. banyan [‘bæniən] tree (n): cây đa
 28. feudal (a) [‘fju:dl]: phong kiến
 29. flourish (v) [‘flʌri∫]: hưng thịnh, phát triển mạnh mẽ
 30. pride (n) [praid]: niềm tự hào
 31. talented man [‘tæləntid,mæn]: nhân tài
 32. train (v) [trein]: tập luyện
 33. Ho Chi Minh’s Mausoleum [mɔ:sə’liəm] : lăng chủ tịch Hồ Chí Minh
 34. construction (n) [kən’strʌk∫n]: quá trình xây dựng
 35. late president [‘prezidənt] (n): vị chủ tịch quá cố
 36. cottage (n) [‘kɔtidʒ]: ngôi nhà nhỏ, nhà tranh
 37. maintenance (n) [‘meintinəns]: sự bảo dưỡng, tu sửa
 38. World Cultural Heritage [‘heritidʒ]: di sản văn hóa thế giới
 39. comprise (v) [kəm’praiz]: bao gồm
 40. section (n) [‘sek∫n]: khu vực, phần
 41. the Royal Citadel : Hoàng Thành
 42. the Imperial Enclosure : Nội Cát
 43. the Forbidden Purple City : Tử Cấm Thành
 44. admission fee (n): lệ phí vào cổng
 45. Thong Nhat Conference [‘kɔnfərəns] Hall : Hội trường thống nhất
 46. Reunification [ri:ju:nifi’kei∫n] Hall : Dinh Thống Nhất
 47. Independence Palace [indi’pendəns,’pælis]: Dinh Độc Lập
 48. bombardment (n) [bɔm’bɑ:dmənt]: cuộc oanh tạc bằng bom, sự nổ bom

Bài viết này đã tổng hợp Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 10 một cách đầy đủ nhất. Chúc các bạn học tốt tiếng Anh.