The value of higher education

0
280
write a paragraph about the value of higher education

In about 140 words, write a paragraph about the value of higher education.

Since the dawn of civilization, great thinkers likePlato and Aristotle have been doing their utmost to spread education to the remotest corners of the earth. It is realised that education develops the intellect and enables one to discriminate between the good and  the bad. More and more universities and other education institutions are therefore being  opened in all parts of the world to provide higher education. In almost every country  today, there is a lot of unemployment. Only those who have received a high standard of  education are able to secure high positions in society and in the various professions. It has therefore become necessary for many people to attend institutions or higher learning to  improve their prospects of employment. Higher education confers many other benefits.  It broadens the mind and increases one’s powers of thinking, reasoning and imagination.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn về giá trị của giáo dục đại học.

Kể từ buổi bình minh của nền văn minh, những nhà tư tưởng vĩ đại như Plato và Aristotle đã nỗ lực hết sức để truyền bá giáo dục đến những nơi xa nhất trên trái đất. Người ta nhận ra rằng giáo dục phát triển trí tuệ và cho phép người ta phân biệt được điều tốt và điều xấu. Do đó, ngày càng có nhiều trường đại học và các cơ sở giáo dục khác được mở ra ở mọi nơi trên thế giới để cung cấp giáo dục đại học. Ở hầu hết mọi quốc gia hiện nay, tình trạng thất nghiệp rất nhiều. Chỉ những người nhận được tiêu chuẩn giáo dục cao mới có thể đảm bảo vị trí cao trong xã hội và trong các ngành nghề khác nhau. Do đó, nhiều người trở nên cần thiết phải theo học tại các cơ sở giáo dục hoặc học cao hơn để cải thiện triển vọng việc làm của họ. Giáo dục đại học mang lại nhiều lợi ích khác. Nó mở rộng tâm trí và tăng khả năng suy nghĩ, lý luận và trí tưởng tượng của một người.

Xem thêm:   Write a paragraph to discuss crimes in society