The most important day in your life

0
420
write a paragraph to describe the most important day in your life

In about 140 words, write a paragraph to describe the most important day in your life.

The most important day in my life was the day when my parents decided to send me to school.

I was then about seven years old. I had been playing with the children living around my house for some years. I had no thought of ever going to school. I enjoyed playing to catch fish from the shallow streams near by. Sometimes wewent to the forest to catch birds and squirrels, and I had always thought that life wouldcontinue to be the same for me. But, one day, to my great sorrow, my parents suddenly announced that I was no longer to play about and that I was to go to a school.

Words can hardly describe how sad I felt at the thought of having to go to a school. I had often heard that school teachers were very strict and cruel.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn để mô tả ngày quan trọng nhất trong cuộc đời bạn.

Ngày quan trọng nhất trong cuộc đời tôi là ngày mà bố mẹ tôi quyết định cho tôi đến trường.
Khi đó tôi khoảng bảy tuổi. Tôi đã chơi với những đứa trẻ sống xung quanh nhà tôi trong vài năm. Tôi không hề nghĩ đến việc sẽ đi học. Tôi thích chơi bắt cá từ những con suối cạn gần đó. Đôi khi đi vào rừng để bắt chim và sóc, và tôi đã luôn nghĩ rằng cuộc sống của tôi sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng, một ngày nọ, trước nỗi buồn lớn của tôi, bố mẹ tôi đột nhiên thông báo rằng tôi không còn để chơi đùa nữa và rằng tôi sẽ phải đi học.
Khó có thể từ ngữ nào diễn tả được cảm giác buồn của tôi khi nghĩ đến việc phải đến trường. Tôi thường nghe nói rằng giáo viên ở trường rất nghiêm khắc và tàn nhẫn.

Xem thêm:   Write a paragraph about the advantages and disadvantages of the cinema