The importance of water

0
380
The importance of water

In about 140 words, write a paragraph about the importance of water.

Since the beginning of time, water has continued tobe an important thing to all living things. Without water nothing could live. We may change our food according to the climate of a place but we find no substitute for water. Man has always looked for pure fresh water to slake his thirst. Water not only quenches our thirst but it is also a source of food to us. From the sea we catch large quantities of fish and other creatures. We use water to irrigate our lands to produce crops. Many parts of the world are dry and barren because there is no water there. People in such places lead a very hard life. Even  the plants and animals find it a real struggle to survive. They can obtain water only by some means of ingenuity.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn về tầm quan trọng của nước.

Kể từ thời sơ khai, nước đã tiếp tục là một thứ quan trọng đối với mọi sinh vật. Không có nước thì không có gì sống được. Chúng ta có thể thay đổi thức ăn của mình tùy theo khí hậu của một nơi nhưng chúng ta không thể thay thế được nước. Con người luôn tìm kiếm nước ngọt tinh khiết để giải cơn khát của mình. Nước không chỉ làm dịu cơn khát của chúng ta mà nó còn là nguồn cung cấp thức ăn cho chúng ta. Từ biển, chúng tôi đánh bắt một lượng lớn cá và các sinh vật khác. Chúng tôi sử dụng nước để tưới đất của chúng tôi để sản xuất mùa màng. Nhiều nơi trên thế giới khô cằn và cằn cỗi vì không có nước ở đó. Người dân ở những nơi như vậy có cuộc sống rất khó khăn. Ngay cả thực vật và động vật cũng thấy đó là một cuộc đấu tranh thực sự để tồn tại. Họ có thể lấy nước chỉ bằng một số biện pháp khéo léo.

Xem thêm:   The value of music in the happiness of man