The importance of the newspaper

0
333
write a paragraph about the importance of the newspaper

In about 140 words, write a paragraph about the importance of the newspaper.

The newspaper, today, plays a vital role in human affairs. Its importance has not been diminished by the appearance of the radio or the television. Men no longer have travel  to get information. The newspaper has become the main source of information about local and foreign affairs. Though the radio and television convey important news and  messages quicker than the newspaper, they seldom give the details of an incident. The newspaper, on the other hand, gives not only more details about a particular incident but  it also contains more new items. This is of great importance today when political changes occur with a rapidity unknown before. Besides, the newspaper is easier to carry and it could be read at any time during the day. Further, the permanence of the printed word  helps one to refresh one’s memory of certain facts and incidents reported in the past.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn về tầm quan trọng của tờ báo.

Tờ báo, ngày nay, đóng một vai trò quan trọng trong công việc của con người. Tầm quan trọng của nó đã không bị giảm đi bởi sự xuất hiện của đài phát thanh hoặc truyền hình. Đàn ông không còn phải đi lại để lấy thông tin. Tờ báo đã trở thành nguồn thông tin chính về các vấn đề trong và ngoài nước. Mặc dù đài phát thanh và truyền hình truyền tải những tin tức và thông điệp quan trọng nhanh hơn báo chí, nhưng họ hiếm khi đưa ra chi tiết của một sự việc. Mặt khác, tờ báo không chỉ cung cấp thêm thông tin chi tiết về một sự việc cụ thể mà còn có thêm nhiều mục mới. Ngày nay, điều này có tầm quan trọng lớn khi những thay đổi chính trị xảy ra với tốc độ nhanh chưa từng biết trước đây. Ngoài ra, báo dễ mang theo hơn và có thể đọc bất cứ lúc nào trong ngày. Hơn nữa, tính lâu dài của từ được in giúp người ta làm mới bộ nhớ của một người về các sự kiện và sự cố nhất định được báo cáo trong quá khứ.

Xem thêm:   The value of higher education