The importance of studying geography

0
297
The importance of studying geography

In about 140 words, write a paragraph to express your opinion on the importance of studying geography.

Geography is a fascinating subject. It reveals all the wonderful changes and activities that have been going on in the world since the beginningof time. By reading geography we learn not only about our own country but also aboutcountries beyond the seas. We also learn about the mountains, oceans, islands, lakes, volcanoes, the winds and a number of other very interesting things about the world and the universe. Among the important things that we learn in Geography are the infinite varieties of creatures. plants, birds and land features that exist in the world. We know thatthere are millions of creatures: small and large, of various kinds in all parts of the earth. We also know that many of the early creatures have now become extinct, while many of them have changed from their original forms. Reading about all these is indeed very interesting.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn trình bày ý kiến của anh / chị về tầm quan trọng của việc học môn địa lí.

Địa lý là một môn học hấp dẫn. Nó tiết lộ tất cả những thay đổi và hoạt động tuyệt vời đã diễn ra trên thế giới kể từ thuở sơ khai. Bằng cách đọc địa lý, chúng tôi không chỉ tìm hiểu về đất nước của chúng tôi mà còn về các quốc gia bên kia biển. Chúng ta cũng tìm hiểu về núi, đại dương, đảo, hồ, núi lửa, gió và một số điều thú vị khác về thế giới và vũ trụ. Trong số những điều quan trọng mà chúng ta học được trong môn Địa lý là vô số chủng loại sinh vật. thực vật, chim và các đặc điểm đất đai tồn tại trên thế giới. Chúng ta biết rằng có hàng triệu sinh vật: nhỏ và lớn, thuộc nhiều loại khác nhau ở mọi nơi trên trái đất. Chúng ta cũng biết rằng nhiều sinh vật ban đầu hiện đã tuyệt chủng, trong khi nhiều sinh vật trong số chúng đã thay đổi so với hình dáng ban đầu. Đọc về tất cả những điều này thực sự là rất thú vị.

Xem thêm:   What career would you like to choose after leaving school