HomeViết Tiếng AnhThe importance of good roads in a country

The importance of good roads in a country

In about 140 words, write a paragraph about the importance of good roads in a country.

Good roads are essential for the development of a country. The Romans realised this  centuries ago, and wherever they established themselves, they tried to improve the  roads there. Today, the governments of all countries in the world are building more and more roads to gain access to the remotest regions of their countries.

Roads link towns and villages and enable the peopleof one place to communicate with the  people of another place. When food is scarce in one place, it can be brought from another  place without much difficulty. Even things which cannot be produced in one region can be brought from another region where they are produced in abundance. The invention of motor-vehicles has made it easy to transport goods from place to place. The better the roads the more goods can be transported in a very short time. Thus, trade is improved.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn về tầm quan trọng của những con đường tốt ở một quốc gia.

Những con đường tốt rất cần thiết cho sự phát triển của một quốc gia. Người La Mã đã nhận ra điều này từ nhiều thế kỷ trước, và bất cứ nơi nào họ thành lập, họ cố gắng cải thiện những con đường ở đó. Ngày nay, chính phủ của tất cả các quốc gia trên thế giới đang ngày càng xây dựng nhiều con đường để có thể tiếp cận những vùng xa xôi của quốc gia mình.
Đường liên kết các thị trấn và làng mạc và cho phép người dân ở một nơi giao tiếp với người dân ở nơi khác. Khi thức ăn khan hiếm ở một nơi, nó có thể được mang từ nơi khác mà không gặp nhiều khó khăn. Ngay cả những thứ không thể sản xuất được ở một vùng cũng có thể được mang từ vùng khác, nơi chúng được sản xuất dồi dào. Việc phát minh ra các phương tiện có động cơ đã giúp cho việc vận chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác trở nên dễ dàng. Đường càng tốt thì càng có thể vận chuyển được nhiều hàng hóa trong thời gian rất ngắn. Nhờ đó, thương mại được cải thiện.

Xem thêm:   The importance of the newspaper
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments