The importance of examinations

0
422
Write a paragraph about the importance of examinations

In about 140 words, write a paragraph about the importance of examinations.

Life today has become so complex that examinations have come to play an important part in one’s educational career. Examinations are considered so important that most students are afraid of them. The ability to pass an examination is indeed a valuable quality. It  shows that the student is able to express his thought and ideas to a manner others can  understand. It also shows that the student has acquired a certain amount of knowledge in some branches of study. Besides, the mind of a student, even if he is dull, receives good exercise when he prepares for an examination. A student’s success in an examination,  therefore, helps employers and others to assess his mental or general ability. Some people, however, argue that examinations test only a certain kind of skill. They say that many people have a good memory and a special ability to pass examinations.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn về tầm quan trọng của kỳ thi.

Cuộc sống ngày nay đã trở nên phức tạp nên thi cử đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp giáo dục của mỗi người. Kỳ thi được coi là quan trọng đến nỗi hầu hết học sinh đều sợ chúng. Khả năng vượt qua kỳ thi thực sự là một phẩm chất quý giá. Nó cho thấy rằng học sinh có thể diễn đạt suy nghĩ và ý tưởng của mình theo cách mà người khác có thể hiểu được. Nó cũng cho thấy rằng sinh viên đã tiếp thu một lượng kiến thức nhất định trong một số ngành của nghiên cứu. Bên cạnh đó, tâm trí của một học sinh, dù có đờ đẫn cũng nhận được bài tập tốt khi chuẩn bị cho kỳ thi. Do đó, thành công của học sinh trong một kỳ thi sẽ giúp nhà tuyển dụng và những người khác đánh giá khả năng tinh thần hoặc năng lực chung của học sinh. Tuy nhiên, một số người cho rằng thi cử chỉ kiểm tra một loại kỹ năng nhất định. Họ nói rằng nhiều người có trí nhớ tốt và khả năng đặc biệt để vượt qua các kỳ thi.

Xem thêm:   Write a paragraph to discuss science and its effect on our lives