The advantages and disadvantages of the cinema

0
367
write a paragraph about the advantages and disadvantages of the cinema

In about 140 words, write a paragraph about the advantages and disadvantages of the cinema.

The influence that the cinema exerts on the minds of those who visit it is at once beneficial and harmful.

The films shown in the cinema are often very instructive and informative. Almost every film shows something about the activities and customs of the people in other lands. By seeing such films, one learns a lot about human activities. One also gains a better understanding of people of the world.

Films which show the activities of criminals have encouraged many youths to commit acts or crime. Other films, too, such as those dealing with sex and other natural weaknesses of man, have corrupted the morals of many people. As a result, the governments of many countries have been compelled to interfere in the display and production of certain films. Yet, the cinema continues to retain its popularity.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn về những thuận lợi và khó khăn của rạp chiếu phim.

Ảnh hưởng mà rạp chiếu phim gây ra đối với tâm trí của những người ghé thăm nó đồng thời có lợi và có hại.
Các bộ phim chiếu trong rạp thường rất hướng dẫn và nhiều thông tin. Hầu hết mọi bộ phim đều thể hiện điều gì đó về sinh hoạt và phong tục của người dân ở các vùng đất khác. Khi xem những bộ phim như vậy, người ta học được rất nhiều điều về các hoạt động của con người. Người ta cũng hiểu rõ hơn về mọi người trên thế giới.
Những thước phim chiếu cảnh hoạt động của bọn tội phạm đã khuyến khích nhiều thanh niên thực hiện hành vi hoặc phạm tội. Những bộ phim khác cũng vậy, chẳng hạn như những bộ phim đề cập đến tình dục và những điểm yếu tự nhiên khác của con người, đã làm băng hoại đạo đức của nhiều người. Do đó, chính phủ của nhiều quốc gia buộc phải can thiệp vào việc trình chiếu và sản xuất một số bộ phim. Tuy nhiên, rạp chiếu phim vẫn tiếp tục giữ được sự nổi tiếng của nó.

Xem thêm:   Write a paragraph to discuss “news travel fast”

Gợi ý thêm dành cho bạn: Write a paragraph about the advantages and disadvantages of the cinema