Take the bull by the horns nghĩa là gì?

0
401
Take the bull by the horns nghĩa là gì

‘take the bull by the horns’ nghĩa là: không ngại khó khăn, nguy hiểm, quyết tâm giải quyết xử lý một vấn đề nào đó, không sợ đương đầu với những mối hiểm nguy…

Take the bull by the horns nghĩa là gì

Ví dụ với cụm từ “take the bull by the horns”

We do take the bull by the horns.
–>Chúng tôi không sợ khó khăn nguy hiểm.
Take the Bull by the Horns.
–>Can đảm đối đầu với khó khăn.
I ‘m going to take the bull by the horns.
–>Tôi sẽ đương đầu với khó khăn.
She decided to take the bull by the horns and ask them to leave.
–>Cô ấy đã quyết định đương đầu với khó khăn và yêu cầu họ rời khỏi.
I ‘m going to take the bull by the horns and tell him he is fired.
–>Tôi sẽ xử lý vấn đề này và cho anh ta biết là anh ta bị đuổi.
He decided to take the bull by the horns and ask his boss for a raise.
–>Anh ấy nhất quyết đòi chủ anh ấy tăng lương.
You need to take the bull by the horns and talk to him about his behaviour.
–>Bạn cần phải can đảm lên và nói chuyện với anh ta về hành vi của anh ta.
I decided to take the bull by the horns and ask my bank manager for a loan.
–>Tôi quyết định không ngại khó khăn và yêu cầu giám đốc ngân hàng cho vay tiền.
After all this time John should take the bull by the horns and ask Mary to marry him.
–>Sau cùng lần này John sẽ cương quyết ngỏ lời cầu hôn với Mary.
She decides to take the bull by the horns and tell her boss that she isn’t prepared to do overtime so often without extra pay.
–>Cô ấy quyết định đối mặt với khó khăn và đã nói với ông chủ của cô là cô không tính làm thêm ngoài giờ thường xuyên như vậy mà lại không có thêm thù lao.
She decided to take the bull by the horns and tell her boss that she wasn’t prepared to do overtime so often without extra pay.
–>Cô ấy đã quyết định đối mặt với khó khăn và đã nói với ông chủ của mình rằng cô không tính chuyện làm ngoài giờ thường xuyên mà không được trả thêm tiền.
Take the bull by the horns
–>Không ngại khó khăn
Do you take the bull by the horns?
–>Các anh không sợ khó khăn nguy hiểm chứ?
to success in life you have to take the bull by the horns.
–>để thành công trong cuộc sống bạn phải tự đương đầu vs khó khăn
Why don’t you take the bull by the horns and tell him to leave?
–>Sao anh không chấp nhận thử thách và nói anh ta đi đi?
It’s time to take the bull by the horns and get this job done.
–>Đã tới lúc chấp nhận khó khăn nguy hiểm và làm công việc này cho xong.
I decided to take the bull by the horns and ask the bank for a loan.
–>Tôi quyết định đánh bạo yêu cầu ngân hàng cho vay tiền.
If we are going to solve this problem, someone is going to have to take the bull by the horns.
–>Nếu chúng ta định giải quyết vấn đề này, phải có người đứng ra trực tiếp lo liệu.
This threat isn’t going to go away by itself. We are going to take the bull by the horns and settle this matter once and for all.
–>Mối đe dọa này tự nó không thể mất đi được. Chúng ta sẽ trực tiếp đương đầu và dàn xếp chuyện này dứt khoát một lần cho xong.

Xem thêm:   Don't judge book by its cover nghĩa là gì?