Take a hint là gì?

0
320
Take a hint là gì?
Take a hint meaning

take a hint có nghĩa là: để hiểu hoặc làm điều gì đó được truyền đạt gián tiếp (to understand or do something that is communicated indirectly)

Take a hint là gì?
Take a hint meaning
Xem thêm:   Think out loud là gì?
Ví dụ:

I’ve tried to get him to leave, but he can’t take a hint.
–>Tôi đã cố gắng để anh ta rời đi, nhưng anh ta không thực hiện lời gợi ý
Don’t worry, I can take a hint. I won’t try to hang out with you anymore.
–>Đừng lo lắng, tôi có thể đưa ra một gợi ý. Tôi sẽ không cố gắng đi chơi với bạn nữa.
I think you need to take a hint and accept the fact that he has no interest in dating you.
–>Tôi nghĩ rằng bạn cần phải có một gợi ý và chấp nhận sự thật rằng anh ấy không có hứng thú hẹn hò với bạn.

He will sure take a hint from the picture I draw.
–>Anh ấy chắc chắn sẽ hiểu ý từ bức tranh tôi vẽ.
Can you take a hint?
–>Anh có thể hiểu và thực hiện lời gợi ý không?
All right, David, I can take a hint. That big yawn meant that you ‘re tired and you want me to leave.
–>Được rồi, David à, tôi hiểu ý mà. Cái ngáp to đó có nghĩa là anh đã mệt và anh muốn tôi đi khỏi.
Last night, she yawned and said,”Goodness, it’s late”.”OK” said Peter.”I can take a hint. I’ll be going home now”.
–>Đêm hôm qua, cô ấy ngáp và kêu lên “Chúa nhân từ ơi, khuya quá rồi”. “Được rồi” Peter nói. “Tôi hiểu ý rồi. Tôi sắp về nhà ngay bây giờ”.

Xem thêm:   Apple of my eye nghĩa là gì?

Kết luận: Hoctienganh.tv đã có bài viết làm rõ nghĩa của cụm từ “take a hint”. Qua ví dụ trên bạn đã hiểu nghĩa của cụm từ take a hint chưa?