Rules the world là gì?

0
239
Rules the world là gì

Rules the world là gì?

Rules the world là gì

Rules the world có nghĩa là thống trị thế giới

VD:

They ‘re gonna rule the world someday.

–>Họ sẽ thống trị thế giới một ngày nào đó.

Girls ‘Generation rule the world

–>Thế hệ các cô gái thống trị thế giới

The film is set in an imagined future in which machines rule the world.

–>Phim lấy bối cảnh trong một tương lai tưởng tượng, trong đó máy móc thống trị thế giới.

People seem to be hopeless about it mainly because the rich rule the world.

–>Mọi người dường như vô vọng về điều đó chủ yếu là vì người giàu thống trị thế giới.

Xem thêm:   Stupid is as stupid does nghĩa là gì?