Rule of thumb là gì?

0
527

Rule of thumb là gì?

rule of thumb là gì?
Rule of thumb meaning

rule of thumb: có nghĩa là ngón tay cái, nghĩa đen là phương pháp làm việc theo ngón tay cái

Rule of thumb meaning:

 • Một nguyên tắc được tuân thủ
 • Một hướng dẫn dựa trên thực hành hơn là lý thuyết
 • Một nguyên tắc chung đến từ kinh nghiệm chứ không phải bất kỳ phương tiện khoa học nào
 • Một cách thực tế và gần đúng

Nguồn gốc cụm từ “rule of thumb”

Cụm từ “rule of thumb” đã được sử dụng từ những năm 1600 và nguồn gốc thường được cho là do bạo lực gia đình, tuy nhiên, không có bằng chứng về lý thuyết. Người ta tin rằng luật pháp ở Anh cho phép một người đàn ông đánh vợ bằng một cây gậy không dày hơn ngón tay cái. Tuy nhiên, người ta thấy rằng luật như vậy đã không tồn tại. Ngoài ra, cụm từ này đã được sử dụng trước khi luật này được cho là tồn tại. Nguồn gốc thực sự của cụm từ, do đó, không được biết.

Ví dụ với cụm từ “rule of thumb”

 1. as a rule of thumb
  –>theo kinh nghiệm , theo nguyên tắc chung
 2. It was by his rule of thumb to take a walk before breakfast.
  –>Cứ theo thói quen đó giờ rồi, anh ta phải đi bộ trước khi ăn sáng.
 3. The rule of thumb is that the students wear black pants and white shirts.
  –>Theo kinh nghiệm thì sinh viên phải mặc quần đen và áo sơ mi trắng.
 4. A good rule of thumb is to start painting the wall that is nearest the window.
  –>Theo kinh nghiệm thì nên bắt đầu sơn bức tường ở gần cửa sổ nhất.
 5. As a rule of thumb you need a litre of paint to every 12 metres of wall.
  –>Theo như thực tế thì anh cần một lít sơn dùng để quét 12 mét vuông tường.
 6. This is a good rule of thumb because most employers are not interested in reading several pages of your qualifications.
  –>Đó là một ước đoán theo kinh nghiệm, bởi vì phần đông các chủ nhân không muốn đọc nhiều trang giấy nói về khả năng chuyên môn hay trình độ học vấn của bạn.
 7. Do you want to get a good night’s sleep? As a rule of thumb, you shouldn’ t exercise shortly before going to bed.
  –>Bạn có muốn một giấc ngủ ngon không? Theo kinh nghiệm thì bạn không nên tập thể dục trước khi đi ngủ.
 8. I ‘m told that the consulting firm McKinsey and Company actually has a rule of thumb which one hundred days after a New CEO takes charge of a company, McKinsey assigns one of their consultants to call and see how McKinsey might help.
  –>Tôi nghe nói hãng tư vấn McKinsey thật sự có một luật chung là 100 ngày sau khi một CEO mới được bổ nhiệm, McKinsey sẽ chỉ định một trong những nhà tư vấn của họ gọi điện để xem McKinsey có giúp gì không.
 9. What is the rule of thumb?
  –>Quy tắc ngón tay cái là gì?
 10. You should remember the rule of thumb regarding diatonic modulation.
  –>Bạn nên nhớ nguyên tắc về việc chuyển giọng âm nguyên.
 11. Nowadays you can’t do things in a rule of thumb way.
  –>Ngày nay không thể làm tùy tiện kiểu đó được.
 12. As a rule of thumb, I decide which columns should come first in an index.
  –>Theo kinh nghiệm, tôi chọn cột đầu tiên làm khóa chính.
 13. As a rule of thumb you need a litre of paint to every 12 square metres of wall.
  –>Theo kinh nghiệm, cứ 12 mét vuông tường, anh cần một lít sơn.
 14. As a rule of thumb, you should cook a chicken for 20 minutes for each pound that it weighs.
  –>Theo kinh nghiệm, mỗi pao trọng lượng của con gà anh phải luộc mất hai mươi phút.
 15. A good rule of thumb is that if one safety hazard is found during an infrared scan of a facility, then that has paid for the cost of the scan for the entire facility
  –>Có một quy tắc dựa trên kinh nghiệm thực tế là nếu một nguy cơ liên quan đến an toàn được phát hiện trong quá trình quét hồng ngoại một cơ sở, thì lợi ích của nó còn lớn hơn chi phí quét cho toàn bộ cơ sở đó