Rank and file là gì?

0
350
Rank and file là gì

Rank and file là gì?

Rank and file là gì

Rank and file” Rank có nghĩa là cấp bậc, file có nghĩa là hàng quân, trái ngược với lãnh đạo của tổ chức đó (the ordinary members of an organization as opposed to its leaders); hay nghĩa là quân nhập ngũ, trừ hạ sĩ quan, trong quân đội (the enlisted troops, excluding noncommissioned officers, in an army).
Ví dụ với cụm từ “Rank and file”
They are the rank and file workers.
–>Họ là những người công nhân bình thường.
rank and file custom servant
–>cán bộ hải quan “tép riu”
He is popular with the rank and file.
–>Anh ấy được tất cả các thành viên yêu mến.
They are the rank and file of the party.
–>Họ là những hội viên của đảng.
The rank and file are definitely influenced by a party’s pre – election promises.
–>Dân chúng rõ ràng bị tác động bởi lời hứa trước bầu cử của một đảng.
The rank and file of the party are in this room.
–>Những đảng viên thường đang ở trong phòng này.
I can see that you are happy with the plan but what will the rank and file thinks?
–>Tôi có thể thấy anh hài lòng với kế hoạch đó nhưng còn những hội viên thường thì sao?

Xem thêm:   Pay off là gì?