Point out nghĩa là gì?

0
418
point out nghĩa là gì

Point out nghĩa là đưa ra, chỉ ra vấn đề hoặc quan điểm của ai đó về cái gì.

point out nghĩa là gì

  •  First of all, I’ll point out some important projects of our company. ( Trước hết, tôi sẽ nêu ra một vài dự án quan trọng của công ty)
  • Look at the board, I’ll point out some formular for you. ( Nhìn lên bảng, thầy sẽ chỉ ra công thức cho các em)
  • My teacher points out my mistakes and advise me to do again ( Thầy giáo tôi chỉ ra lỗi sai của tôi và khuyên tôi làm lại)
  • They pointed out her immediately when the director asked who had that beautiful voice. ( Họ chỉ ra cô ấy ngay lập tức khi giám đốc hỏi ai là người có giọng nói hay đó)
  • He pointed out that living on a farm was healthy and satisfying. ( Anh ta quan điểm rằng sống ở trang trại là lành mạnh và thoải mái)
Xem thêm:   Take it for granted nghĩa là gì?