Out of the blue nghĩa là gì?

0
254
Out of the blue nghĩa là gì
Out of the blue meanings

‘Out of the blue’ có nghĩa là: Ngoài sự mong đợi, hoàn toàn bất ngờ, đột ngột, bất thình lình

Out of the blue nghĩa là gì
Out of the blue meanings

She arrived out of the blue.
–>Cô ta đến thật bất ngờ.
She arrived out of the blue.
–>Cô ta đến bất thình lình.
His resignation came out of the blue.
–>Sự từ chức của ông ấy đến thật đột ngột.
You took me right out of the blue.
–>Em dẫn anh ra khỏi sự buồn chán.
A long – unseen friend appeared out of the blue.
–>Một người bạn đã lâu không gặp thình lình xuất hiện.
The electricity was cut off out of the blue.
–>Điện đã bị cắt đột ngột.
It was a bolt out of the blue when Peter resigned.
Thật bất ngờ khi Peter chịu thua.
Her brother showed up at the wedding out of the blue.
–>Sự xuất hiện của anh cô ấy ở đám cưới là việc không lường trước được.
Out of the blue he said,”Your name’s Peter, isn’ t it?”
–>Tự nhiên anh ta hỏi, “Tên bạn là Peter, đúng không?”

Xem thêm:   Better luck next time nghĩa là gì?