Off the top of my head nghĩa là gì?

0
452
Off the top of my head nghĩa là gì

“off the top of one’s head”: có nghĩa là đỉnh đầu, có ý muốn nói không thể nghĩ ra ngay lúc này, chưa thể nghĩ ra, thiếu sự cân nhắc, không sũy nghĩ nhiều

Off the top of my head nghĩa là gì


Bạn có thể tham khảo các ví dự dụ dưới đây để hiểu nghĩa của cụm từ “off the top of one’s head”

It’s off the top of my head.
Tôi có thể nói ngay.
–>I can’t remember the name off the top of my head.
Tôi không thể nhớ được tên nếu không có chuẩn bị trước.
Talking off the top of my head, I’d say Yes.
–>Ngay lúc này thì tôi cho là đúng.
I can’t think of it off the top of my head.
–>Tôi không thể nghĩ ra ngay lập tức được.
Off the top of my head, I couldn’t give him her number.
–>Thình lình quá nên tôi không thể nhớ ra số điện thoại của cô ấy nên đã không cho anh ấy.
“What’s the capital of Mauritania?””I couldn’ t tell you off the top of my head, but I could go and look it up.”
–>”Thủ đô Mauritania là gì?” “Tôi không thể nghĩ ra vì anh hỏi đột ngột quá, tôi đi tra tự điển đây.”
He stroked my wet hair softly, from the top of my head to my waist.
–>Anh khẽ vuốt mái tóc ướt của tôi, từ đỉnh đầu đến eo.
I ducked in to kiss the top of my father’s head.
–>Tôi cúi xuống để hôn vào đỉnh đầu của bố tôi.
I don’t know the answer off the top of my head.
–>Tôi không thể trả lời cho câu hỏi tức thì được.
I can’t tell you the answer off the top of my head.
–>Tôi không thể cho anh câu trả lời thiếu cân nhắc.
I can’t think of the answer off the top of my head.
–>Tôi không thể tức thì đưa ra câu trả lời.
Off the top of my head, I’d say we have about 200 members.
–>Không suy nghĩ nhiều, tôi nói chúng tôi có khoảng 200 thành viên.
Senator, off the top of my head, I think I can vote for your bill.
–>Thưa nghị sĩ, nếu phải nói mà không cần suy nghĩ thì tôi cho rằng tôi có thể bỏ phiếu ủng hộ dự luật của ông.
Off the top of my head I’d say it would cost £1000 to do the repairs.
–>Tôi đoán chừng sẽ tốn khoảng 1000 bảng để sửa chữa.
That’s the population of Liverpool?”I’ m afraid I couldn’t tell you off the top of my head.
–>”Dân số của Liverpool là bao nhiêu? “Tôi e rằng không thể ước đoán được.”
Talking off the top of my head, I’d say Yes. But I need to go over the figures for other expenses we have coming up the next 6 months before I can tell you for sure.
–>Nói tạm ngay bây giờ thì tôi cho là đủ tiền. Nhưng tôi cần phải xem lại những con số chi tiêu khác trong 6 tháng tới trước khi tôi có thể nói chắc với ông được.

Xem thêm:   A lone wolf nghĩa là gì?