Join hands là gì?

0
520
Join hands là gì?
Join hands meaning

Join hands là gì?

‘Join hands’: có nghĩa là nắm chặt tay nhau, chung tay góp sức cùng làm điều gì đó…

Join hands là gì?
Join hands meaning

Ví dụ:

 1. We join hands.
  –>Chúng tôi nắm chặt tay nhau
 2. We join hands with our community.
  –>Chúng tôi chung tay góp sức với cộng đồng.
 3. We join hands in building the country.
  –>Chúng ta chung tay xây dựng đất nước.
 4. We join hands with our community. (contribute)
  –>Chúng tôi chung tay góp sức với cộng đồng
 5. From North to South, we all join hands.
  –>Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay.
 6. Education has been reluctant to join hands with business.
  –>Ngành giáo dục không thích bắt tay với giới kinh doanh.
 7. Let’s now join hands : a great circle of Viet Nam.
  –>Bàn tay ta nắm nối tròn 1 vòng Việt Nam.
 8. She calls for people to join hands to support the hospital.
  –>Cô ấy kêu gọi mọi người chung tay để hỗ trợ bệnh viện.
 9. We should join hands with all patriotic organizations to set up anti – imperialist front.
  –>Chúng ta nên bắt tay với mọi tổ chức yêu nước để lập mặt trận chống đế quốc.
 10. Its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of “interposition” and “nullification”- – one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers.
  –>Tôi ước mơ một ngày kia, ở tận Alabama, nơi nhan nhản những kẻ phân biệt chủng tộc đến mức hung hãn, nơi có một gã thống đốc mà cặp môi sẵn sàng tuôn ra những chữ “can thiệp” và “vô hiệu hoá” – một ngày nào đó ngay tại Alabama, các em trai và em gái da đen sẽ nối vòng tay lớn với các em trai và em gái da trắng như anh chị em một nhà.