Jack of all trades là gì

0
455

Jack of all trades là gì?

Jack of all trades là gì?
Jack of all trades meaning

jack of all trades: ý nói người có thể làm nhiều nghề nhưng lại không thực sự giỏi một nghề nào, tương tự câu “một nghề thì sống, đống nghề thì chết”.

Ví dụ với cụm từ ”jack of all trades”

 1. Peter is a jack of all trades.
  Peter là người làm nhiều nghề linh tinh
 2. Honestly, he is jack of all trades.
  Quả thật anh ta là người làm đủ thứ nghề mà chẳng thạo nghề nào cả.
 3. Jack of all trades is master of none.
  Một nghề thì sống, đống nghề thì chết.
 4. There is an old saying that a jack of all trades is very often a master of none.
  Có một câu nói cổ là một nghề cho chín còn hơn là chín nghề.
 5. As my uncle is jack of all trades and master of none, he has been living a hard life.
  Vì ông chú tôi nghề nào cũng biết mà chẳng tinh nghề nào, nên ông sống một cuộc đời vất vả.
 6. “Why don’t you let Joe do the electrical wiring in your new house? He says he would put in the heating as well, and tile the bathroom.””That’s just the point – Joe’s a jack of all trades.”
  “Tại sao anh không để Joe lắp điện trong nhà mới của anh? Anh ấy nói sẽ gắn hệ thống sưởi và lợp ngói nhà tắm.” “Vấn đề ở chỗ đó – vì anh ấy là người biết nhiều nghề mà.”
 7. They are men of all trades but callings.
  Họ là người biết làm đủ nghề.
 8. Be Jack of all trades and master of none.
  Nghề nào cũng biết nhưng chẳng tinh nghề nào.
 9. A Jack of all trades is master of one.
  Nhất nghệ tinh nhất thân vinh.
 10. He is Jack of all trades and master of none.
  Nó nghề nào cũng biết mà chẳng thành thạo nghề nào cả.
 11. He is Jack of all trades and master of none.
  Anh ta nghề gì cũng biết nhưng chẳng tinh nghề nào.
Xem thêm:   Hold my beer nghĩa là gì?

Tham khảo thêm các thành ngữ Tiếng Anh khác: