It never rains but it pours là gì?

0
328
It never rains but it pours là gì
It never rains but it pours meanings

‘It never rains but it pours’: có nghĩa đen là “không chỉ mua mà là mưa rào”, nghĩa ý muốn nói rằng vấn đề xảy ra không phải ngắt quãng, xảy ra dồn dạp vào cùng một lúc ( Tiếng Việt nghĩa là : Họa vô đơn chí,Phúc bất trùng lai)

It never rains but it pours là gì
It never rains but it pours meanings

Ví dụ
We had nothing to do for weeks, then suddenly we have all this work to do: it never rains but it pours!
–>Chúng tôi không có gì để làm trong nhiều tuần, rồi đột nhiên chúng tôi có tất cả công việc này để làm: họa vô đơn chí !
I missed my train this morning, lost my wallet and spilt coffee all over myself. It never rains but it pours.
–>Tôi đã lỡ chuyến tàu sáng nay, mất ví và làm đổ cà phê khắp người. Họa vô đơn chí

Xem thêm:   Off balance nghĩa là gì?