In the nick of time nghĩa là gì?

0
296
In the nick of time nghĩa là gì
In the nick of time meaning

In the nick of time.Vừa đúng/kịp lúc.

In the nick of time nghĩa là gì
In the nick of time meaning

The children were rescued in the nick of time.
–>Bọn trẻ đã được giải thoát vừa kịp lúc.
We got there just in the nick of time.
–>Chúng tôi tới đó vừa đúng vào phút cuối.
The baby was rescued in the nick of time.
–>Đứa bé được giải cứu đúng lúc.
They came to rescue me in the nick of time.
–>Họ đến cứu tôi vừa kịp lúc.
He arrived to the station just in the nick of time.
–>Anh ấy tới nhà ga vừa đúng lúc.
His generous endowment of the laboratory came just in the nick of time.
–>Vốn trợ giúp phòng thí nghiệm hào phóng của anh ta tới vừa kịp lúc.
We got on the platform in the nick of time, just as the guard was blowing his whistle!
–>Chúng tôi đến sân ga vừa kịp lúc nhân viên bảo vệ tàu thổi còi cho tàu khởi hành!
We had a flat tyre on the way to the airport so we managed to catch our plane just in the nick of time.
–>Xe chúng tôi đã bị nổ vỏ khi trên đường đến sân bay vì thế chúng tôi chỉ có thể lên máy bay kịp thời gian.
They found their way back in the fullness of time.
–>Sau đó họ tìm ra con đường trở về của mình.

Xem thêm:   You made my day là gì?