In due time là gì?

0
360
In due time là gì

Trong bài này, HocTiengAnh.tv sẽ làm rõ ý nghĩa của cụm từ “In due time là gì?

In due time là gì

We all come to the station in due time.
–>Tất cả chúng tôi đến ga đúng giờ.
Hidden things will be brought to light in due time
–>Cháy nhà ra mặt chuột
If you find any stipulations therein disagreeable, please advise us in due time.
–>Nếu ngài không nhất trí bất cứ quy định nào trong đó, làm ơn thông báo cho chúng tôi vào thời điểm thích hợp.
We have to apologize to you for not answering your letter in due time.
–>Chúng tôi xin ngài thứ lỗi cho chúng tôi về việc đã không trả lời thư đúng hẹn.
You should open L/C as early as possible to enable us to arrange the shipment in due time.
–>Bạn nên mở L/C (thư tín dụng) càng sớm càng tốt để giúp chúng tôi có thể thu xếp gửi hàng đúng hạn.
Bad karmas caused in a hundred thousand lifetimes, owing to the power of the Dharma, with right contemplation, will be cleansed of bad effect in due time.
–>Trong trăm ngàn kiếp đã tạo các nghiệp chẳng lành, dùng lực Phật pháp, khéo thuận suy nghĩ, một lúc nào đó trong ngày nào đó, sẽ được tiêu diệt hết tội.
Please rest assured that the commission payable to you will be remitted in due course of time.
–>Làm ơn an tâm rằng tiền hoa hồng thanh toán cho ông sẽ được gửi đến vào thời điểm thích hợp.

Xem thêm:   Catch on là gì?

Thao khảo thêm các cụm từ đi với Time:

  • in due course: sau này, vào lúc thích hợp
  • In no time: cực nhanh
  • In former time: Trước đây
  • In that time: trong lúc đó
  • In extra time: hiệp phụ