In accordance with nghĩa là gì?

0
309
In accordance with nghĩa là gì?

in accordance with something: phù hợp với cái gì, đúng với cái gì

In accordance with nghĩa là gì?

Ví dụ với nghĩa của cụm từ in accordance with

These changes are in accordance with difficult life.
–>Những thay đổi này phù hợp với cuộc sống khó khăn.
People must act in accordance with the law.
–>Con người phải hành động đúng theo luật pháp.
You have to act in accordance with his instructions.
–>Bạn phải hành động theo đúng những lời chỉ dẫn của ông ấy.
In accordance with custom, they bowed to their visitors.
–>Theo tập tục, họ cúi đầu chào khách.
We will certainly act in accordance with the agreement.
–>Nhất định chúng tôi sẽ làm theo đúng hợp đồng.
He signed the contract in accordance with the director.
–>Ông ấy ký hợp đồng có sự thỏa thuận của giám đốc.
Type here to search in accordance with your wish.
–>Hãy gõ vào đây để tìm kiếm theo ý muốn của bạn.
Payment will be effected in accordance with the agreement.
–>Thanh toán sẽ được thực hiện phù hợp với thỏa thuận.
The customs are different in accordance with each region.
–>Các phong tục khác nhau tùy từng vùng.
Do you always act in accordance with your convictions?
–>Bạn có luôn luôn hành động phù hợp với niềm tin của bạn không?
Do in accordance with your capacity.
–>Tùy theo sức mà làm.
Act In accordance with the law.
–>Hãy hành động đúng như luật pháp quy định.
I acted in accordance with routine.
–>Tôi hành động đúng như thói quen thường lệ.
Live and work in accordance with law.
–>Sống và làm việc theo pháp luật.
To contribute in accordance with one’s generosity.
–>Tùy tâm mà đóng góp.
This shirt is in accordance with your form.
–>Chiếc áo sơ mi này rất hợp với dáng em.
In accordance with custom, they bowed to their visitors.
–>Theo tập tục,họ cúi đầu chào khách.
It is in accordance with the law of life.
–>Nó phù hợp với quy luật của cuộc sống.
In accordance with the law, you couldn’t do that.
–>Theo luật định, anh không thể làm vậy.

Xem thêm:   As far as I know là gì?

Kết luận: Trong bài viết ngày, bạn đã hiểu được nghĩa của cụm từ “In accordance with“. Để hiểu rõ hơn thì bạn có thể tham khảo lại các mẫu câu ví dụ với các tình huống khác nhau.