Head or tail nghĩa là gì?

0
436
Head or tail nghĩ là gì?
Head or tail meaning

head or tail: Không hiểu được, không hiểu nổi, không hiểu đầu đuôi ra sao

Head or tail nghĩ là gì?
Head or tail meaning

Ví dụ:

 1. I cannot make head or tail of them.
  –>Tôi không hiểu được tí gì về những thứ này.
 2. Cannot make head or tail
  –>Không hiểu đầu đuôi thế lào
 3. I couldn’t make head or tail of it.
  –>Tôi chẳng hiểu được đầu đuôi câu chuyện ra sao.
 4. I just can’t make head or tail of it.
  –>Tôi không hiểu được đầu đuôi ra làm sao cả.
 5. I can’t make head or tail of these instructions.
  –>Tôi không hiểu đầu đuôi những lời chỉ dẫn này ra sao cả.
 6. I can’t make head or tail of what you say.
  Tôi không thể hiểu đầu đuôi được bạn nói gì.
 7. I am unable to make head or tail of her story.
  –>Tôi chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện của cô ấy.
 8. I confess that I cannot make head or tail of this writing.
  –>Tôi thú nhận rằng tôi không thể hiểu đầu đuôi của bài viết này.
 9. The pupil’s essay is so full of mistakes that I can’ t make head or tail of it!
  –>Bài luận của cậu học sinh này có quá nhiều lỗi, đến nỗi tôi không thể hiểu được đầu đuôi của bài luận ra sao!
 10. I am sorry, I cannot make head nor tail of this.
  –>Xin lỗi, tôi không thể hiểu được tí gì về việc này.
 11. Should I make head or tail?
  –>Tôi nên tiến lên hay thụt lùi?
 12. I can’t make head or tail of.
  –>Tôi không hiểu đầu đuôi ra sao.
 13. He cannot make head or tail of it.
  –>Anh ta không hiểu đầu đuôi chuyện đó ra sao.
Xem thêm:   Barking up the wrong tree là gì?