Green with envy nghĩa là gì?

0
247
Green with envy nghĩa là gì
Green with envy meaning

green with envy: ganh tị, ghen ăn tức ở

Green with envy nghĩa là gì
Green with envy meaning

I ‘m green with envy!
–>Tôi thấy thật đáng ganh tỵ!
I ‘m getting green with envy.
–>Tôi tái đi vì ghen tỵ.
You look green with envy.
–>Bạn tái đi vì ghen tức.
What a fabulous car – I ‘m green with envy!
–>Thật là chiếc xe tuyệt vời – tôi phát ghen lên đấy!
You won the lottery? I ‘m green with envy!
–>Bạn trúng số hả? Tôi ganh tị đấy!
You won the lottery? I ‘m green with envy!
–>Bạn đã trúng số à? Tôi ghen với bạn đấy!
Do you think Griffin is green with envy at Clegg’s popularity?
–>Bạn có nghĩ rằng Griffin không vui vì ghen tỵ với sự nổi tiếng của Clegg không?
Joe’s green with envy because Mary was promoted ahead of him.
–>Joe hết sức ghen tị cô Mary bởi vì cô ấy được thăng chức trước anh ta.
She was green with envy when she saw my green card.
–>Cô ấy đã ghen tức đến xanh mặt khi nhìn thấy lá bài màu xanh lá cây của tôi.
Right. You hit the nail on the head. I ‘m green with envy.
–>Đúng. Bạn đúng đấy. Tôi đang ganh tị.
He was green with envy when he saw their expensive new car.
–>Anh ta ghen tị khi nhìn thấy chiếc xe hơi mới đắt tiền của họ.
I fell green with envy whenever I see you in your new car.
–>Cứ mỗi lần thấy bạn ngồi trong xe hơi mới, tôi cảm thấy thèm thuồng ganh tị.
I was green with envy when I learned that Luis had won a trip to Europe.
–>Tôi ghen tức khi biết rằng Luis đã thắng và được thưởng một chuyến đi đến Châu Âu.
When Helen saw me with George, she turned green with envy. She likes him a lot.
–>Khi Helen trông thấy tôi đi chung với George, cô ta hết sức ganh tị. Cô ta rất thích anh ấy.
I hear Joe’s green with envy because Mary was promoted ahead of him. He complained that he has worked here longer than she has, but the truth is she simply does a better job than he does.
–>Tôi nghe nói anh Joe hết sức ghen tị cô Mary bởi vì cô ấy được thăng chức trước anh ta. Anh ta than phiên là anh làm viêc ở đây lâu hơn cô ấy, nhưng sự thật là cô ấy làm việc giỏi hơn anh ta.

Xem thêm:   Keep your friends close and your enemies closer nghĩa là gì?
Green with envy nghĩa là gì
Green with envy nghĩa là gì