Go Over the top là gì

0
494
Go Over the top là gì

Go Over the top là gì

“Go over the top” = (thông tục) tới mức thổi phồng, cường điệu, quá đáng, quá đà và không dẫn đến thành công.
Go Over the top là gì
Go Over the top definition

Mẫu câu có cụm từ ” Go over the top”

 1. You might go over the top with words or gestures, cover parts of your face or touch your nose and mouth.
  –>Bạn có thể thể hiện quá đáng bằng từ ngữ hoặc điệu bộ, che đậy những bộ phận trên khuôn mặt hoặc rờ mũi và miệng.
 2. An actor who tends to go over the top.
  –>Một diễn viên có khuynh hướng cường điệu
 3. Can we go to the top floor?
  –>Chúng ta có thể lên đến tầng thượng không?
 4. We don’t go over the top. We didn’ t even get half of what we set out to collect.
  –>Chúng tôi không vượt được chỉ tiêu. Thậm chí chúng tôi không thâu được nửa số tiền dự định quyên góp.
 5. His remarks were a bit over the top.
  –>Những lời nhận xét của anh ta hơi quá đáng.
Ví dụ khác:
Because I’ve always wanted to see him go over the top. Sure enough, he had his chance and he did it. I was thrilled to see that happen.
So, they felt, “Well, this is stupid. We’re going to go over the top. What does that even mean for a sketch (phác thảo) comedy show?” So, they did improve.
“Senior officials are also worried by the Prime Minister’s impetuosity (tính dữ dội, mạnh mẽ) and tendency to ‘go over the top‘ on other issues,” the report added.
Tham khảo thêm:
Xem thêm:   Run of the mill là gì?