Give it a shot là gì?

0
490
Give it a shot là gì?
Give it a shot meaning

Give it a shot là gì?

Give it a shot‘: hãy cứ thử đi, hãy cứ làm đi…

Give it a shot là gì?
Give it a shot meaning

Ví dụ:

 1. Okay. Let’s give it a shot, boss!
  –>Được rồi. Thử đi, sếp!
 2. I want to give it a shot, too.
  –>Tôi cũng muốn thử.
 3. You ‘ve got to at least give it a shot.
  –>Ít ra bạn cũng nên thử một lần xem sao.
 4. You can’t open that jar? Let me give it a shot.
  –>Bạn không thể mở được cái lọ đó à? Để tôi thử xem.
 5. You can’t open that jar? Let me give it a shot.
  –>Bạn không mở cái lọ được hả? Để tôi thử xem.
 6. Bob decided to work for Susan. He figured he’d give it a shot.
  –>Bob quyết định làm việc cho Susan. Anh ấy nghĩ mình nên thử.
 7. To give it a shot = to give it a try = to try one’s hand at something
  Thử (làm gì đó)
 8. I ‘ve never tried to make wine in my bathtub before, but perhaps I’ll give it a shot.
  –>Trước đây tôi chưa bao giờ làm rượu trong bồn tắm, nhưng có lẽ tôi sẽ thử.
 9. Before I drill, I’ll give her a shot of Novocain, it won’ t hurt.
  –>Trước khi khoan răng, tôi sẽ tiêm cho cô một mũi Novocain, không đau đâu.
 10. I’ll give it a shot forget you.
  –>Tớ sẽ cố gắng quên cậu
 11. Now that I ‘m retired, I thought I’d give it a shot.
  –>Còn giờ tôi đã về hưu, tôi nghĩ mình cố học thử xem.
 12. I don’t know if I’ll be any good at editing the newsletter, but I’ll give it a shot
  –>Tôi không biết tôi có đủ trình độ để biên tập bản tin không, nhưng tôi sẽ cố gắng làm.