Get the hang of it là gì?

0
290
Get the hang of it
Get the hang of it meaning

get the hang of it nghĩa là “hiểu cách làm“, học cách làm một việc gì đó, nó không dễ dàng nhưng rồi cũng thành công

Ví dụ:
But you soon get the hang of it.
–>Nhưng bạn sẽ nhanh chóng biết cách chơi môn đó thôi.
You’ll soon get the hang of it if you keep practising.
–>Cứ tiếp tục thực tập rồi sẽ hiểu.
Skiing is not very tiring, once you get the hang of it.
–>Một khi đã nắm được kĩ thuật thì trượt tuyết không mệt lắm đâu.
Football is not very tiring, once you get the hang of it.
–>Một khi bạn đã biết chơi thì đá bóng không mệt lắm đâu.
Don’t worry too much. you’ll get the hang of it in no time.
–>Đừng lo lắng quá nhiều. bạn sẽ hiểu ý nghĩa của nó nhanh thôi.
You’ll get the hang of operating the machine eventually.
–>Cuối cùng rồi bạn cũng sẽ quen với việc vận hành cái máy này thôi.
It’s not difficult once you get the hang of using this camera.
–>Học cách sử dụng máy chụp hình này không khó đâu.

Xem thêm:   Every so often là gì?