Get stuck là gì?

0
457
Get stuck là gì?

Get stuck là gì?

‘Get stuck’:  Bị mắc kẹt vào cái gì, gặp rắc rối, gặp khó khăn…

Get stuck là gì?

Ví dụ với cụm từ “Get stuck”

 1. She doesn’t want to get stuck.
  –>Cô ta không muốn bị mắc kẹt.
 2. Get stuck in a traffic jam.
  –>Bị kẹt xe.
 3. People get stuck in rush hour.
  –>Người ta bị kẹt xe trong giờ cao điểm.
 4. Here’s your food. Now get stuck in!
  –>Đồ ăn của các anh đây. Giờ thì ăn nhiệt tình vào nha!
 5. Did you get stuck in a traffic jam?
  –>Bạn có bị kẹt xe không?
 6. If you get stuck in a traffic jam…
  –>Nếu bạn bị kẹt xe…
 7. Every time I get stuck, the words won’t fit.
  –>Mỗi khi em bối rối, nói năng không đâu vào đâu.
 8. You will get stuck in traffic in the rush hour.
  –>Bạn sẽ bị kẹt xe vào giờ cao điểm.
 9. Why do kids always get stuck in the middle of a divorce?
  –>Tại sao trẻ em luôn bị kẹt trong một cuộc li dị?
 10. How do you feel when you get stuck in a traffic jam?
  –>Bạn cảm thấy khi nào khi bị kẹt xe ?
 11. Here’s your food! Now get stuck in!
  –>Thức ăn đây! Bây giờ thì bắt đầu ăn đi!
 12. I get stuck in carryout this study.
  –>Tôi hăng hái bắt đầu thực hiện cuộc nghiên cứu này.
 13. I often get stuck in traffic jam.
  –>Tôi thường hay bị kẹt xe.
 14. If you get stuck, go on to the next question.
  –>Nếu bạn bí thì chuyển sang câu hỏi kế tiếp.
 15. I’d rather walk slowly but surely than get stuck in the mud.
  –>Tôi thà đi chậm còn hơn là bị sa lầy.
 16. By the time I got there I was too exhausted to get stuck into the debate.
  –>Lúc đến đó tôi mệt quá không xông vào tranh luận nổi.
 17. Be grateful for the time you get stuck, because if there is no difficulty, you will not have the opportunity to understand yourself and experience the lives.
 18. Be grateful for the time you get stuck, because if there is no difficulty, you will not have the opportunity to understand yourself and experience the lives.
  –>Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống.
 19. Did she get gum stuck in it?
  –>Có phải tóc cô nàng bị dính xing-gum?
Xem thêm:   Make a fortune là gì

Xem thêm: