Get into shape là gì?

0
416
Get into shape là gì?

Get into shape là gì?

Get into shape‘: có nghĩa là làm điều gì đó để tốt hơn, vào nề nếp, cho trở lại trạng thái ban đầu hoặc làm cho ai đó/bản thân trở lên mạnh khỏe, phong độ hơn…

Cụm từ “Get sb into shape” và ” Get something into shape”

Get into shape là gì?

Ví dụ:

 1. I ‘ve been jogging a lot to get myself into shape.
  –>Tôi phải tập chạy bộ nhiều để người khỏe mạnh đấy.
 2. We need a new manager to get the business into shape.
  –>Chúng ta cần một giám đốc mới để đưa việc kinh doanh vào nề nếp.
 3. Erythrocytes can bend to get through narrow blood vessels and then spring back into shape.
  –>Hồng cầu có thể uốn mình để đi qua các mạch máu chật hẹp rồi lại trở về hình dáng ban đầu.
 4. I ‘ve been jogging a lot to get myself into shape.
  –>Tôi đã phải tập chạy nhiều cho khỏe mạnh đấy.
 5. You have to make an effort to get into good shape.
  –>Người ta phải nỗ lực để trở nên dồi dào sức khỏe.
 6. We need a new manager to get the business into shape.
  –>Chúng ta cần một giám đốc mới để sắp xếp công việc kinh doanh vào nề nếp.
 7. After she had the baby, she started swimming every day, to get back into shape.
  –>Sau khi sinh con, cô ta bắt đầu đi bơi hàng ngày để lấy lại phong độ.
 8. I ‘m now starting to work in the studio, trying to get my ideas into shape.
  –>Hiện giờ tôi bắt đầu làm ở phim trường, đang cố sắp xếp ý kiến của mình cho gọn.