Do away with nghĩa là gì?

0
256
Do away with nghĩa là gì
Do away with meaning

do away with: Thoát khỏi, tránh được điều gì đó

Do away with nghĩa là gì
Do away with meaning

Ví dụ:
It helps you do away with many back problems.
–>Nó giúp cho bạn tránh được nhiều vấn đề về lưng.
An abolitionist was a person who wanted to do away with slavery.
–>Người theo chủ nghĩa bãi nô là người muốn thoát khỏi kiếp nô lệ.
It’s time to do away with all of these old tax records.
–>Đã đến lúc loại bỏ tất cả hồ sơ thuế cũ.
There are no plans to do away with radio broadcasting on the medium wave.
–>Không có dự định bỏ chương trình phát thanh ra-đi-ô (radio) trên làn sóng trung.
It is very difficult to predict if Japan will introduce an entirely new taxation system and do away with the current situation.
–>Thật khó dự đoán liệu Nhật Bản có đưa vào một hệ thống thuế hoàn toàn mới và thoát khỏi tình trạng hiện nay hay không.
Let’s do away with the outdated methods.
–>Hãy loại bỏ các phương pháp lỗi thời đi.
We want to do away with delays.
–>chúng tôi không chấp nhận sự trì hoãn
They should do away with these useless traditions.
–>Họ nên bỏ những hủ tục này.
It’s time to do away with childish games.
–>Mấy trò chơi trẻ con đến giờ phải loại bỏ rồi.
I tried to do away with myself by drugs
–>Tôi đã tự tử bằng thuốc độc
She thinks it’s time we do away with the monarchy.
–>Cô ấy nghĩ là đã đến lúc chúng ta phế bỏ nền quân chủ.

Xem thêm:   Get stuck là gì?