Discuss travel as a means of education

0
357
discuss travel as a means of education

In about 140 words, write a paragraph to discuss travel as a means of education.

In the past travel was considered an essential part of education. Poets and writers  realised the value of travel and went out to other countries in search of knowledge. A man’s education was not completed until he had visited foreign lands.

That travel broadens the mind cannot be denied. Those who remain within the confines of their homes are cut off from the outside world. As a result, they develop a narrow outlook on life. But those who travel come into contact with various types of people whose ways of life are completely different from theirs. They see things with their own eyes and have a better understanding of the affairs of the world.The impressions that they receive while they travel remain fresh in their minds for many years, and all false impressions and ideas are removed from their minds.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn thảo luận về du lịch như một phương tiện giáo dục.

Trong quá khứ, du lịch được coi là một phần thiết yếu của giáo dục. Các nhà thơ và nhà văn nhận ra giá trị của du lịch và đi đến các quốc gia khác để tìm kiếm kiến thức. Việc học hành của một người đàn ông không được hoàn thành cho đến khi anh ta đến thăm đất nước ngoài.
Chuyến du lịch đó mở rộng tâm trí không thể phủ nhận. Những người ở trong giới hạn của ngôi nhà của họ bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Kết quả là, họ phát triển một cái nhìn hạn hẹp về cuộc sống. Nhưng những người đi du lịch tiếp xúc với nhiều loại người có cách sống hoàn toàn khác với họ. Họ nhìn thấy mọi thứ bằng đôi mắt của mình và hiểu rõ hơn về các vấn đề của thế giới. Những ấn tượng mà họ nhận được khi đi du lịch vẫn còn mới trong tâm trí của họ trong nhiều năm, và tất cả những ấn tượng và ý tưởng sai lầm đều bị loại bỏ khỏi tâm trí của họ.

Xem thêm:   Write a paragraph to describe a narrow escape