Discuss the part that money plays in our lives.

0
442
Discuss the part that money plays in our lives

In about 140 words, write a paragraph to discuss the part that money plays in our lives.

Money plays an important part in our lives. In several aspects, it is the most important thing in life. It is therefore much sought after.

Without money we could not buy our food, clothes and all the other things that we need to live comfortably. We require money to travel, to buy medicine when we areill and also  to pay for the services rendered to us by others. In truth, money is almost indispensable  to our survival. Most of our activities are therefore directed towards earning as much  money as possible. Lack of money also causes great hardship and sorrow in hundreds of families. Thousands of peopleare dying everyday throughout the world because they are not able to pay their doctors fee or because they cannot buy nutritious food.

All this shows what an important part money plays in human affairs.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn để thảo luận về vai trò của tiền trong cuộc sống của chúng ta.

Tiền đóng một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Trong một số khía cạnh, nó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Do đó nó được săn đón nhiều.

Không có tiền, chúng tôi không thể mua thức ăn, quần áo và tất cả những thứ khác mà chúng tôi cần để sống thoải mái. Chúng tôi cần tiền để đi du lịch, mua thuốc khi chúng tôi khỏe mạnh và cũng phải trả tiền cho các dịch vụ do người khác cung cấp cho chúng tôi. Sự thật thì tiền gần như là thứ không thể thiếu đối với sự sống còn của chúng ta. Do đó, hầu hết các hoạt động của chúng tôi đều hướng đến việc kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Thiếu tiền cũng là nguyên nhân khiến hàng trăm gia đình gặp nhiều khó khăn và đau khổ. Hàng ngàn người chết hàng ngày trên khắp thế giới vì họ không có khả năng trả phí bác sĩ hoặc vì họ không thể mua thực phẩm bổ dưỡng.

Xem thêm:   Describe some of the interesting places in your country

Tất cả điều này cho thấy tiền đóng vai trò quan trọng như thế nào trong các vấn đề của con người.