Discuss “fire is a good servant but a bad master”

0
362
discuss “fire is a good servant but a bad master

In about 140 words, write a paragraph to discuss “fire is a good servant but a bad master”.

How man first learnt to use fire is still unknown, but it is known that even the most  primitive man, centuries ago, found it to be of great service to him as it is to us today. Man, in his early days, did not cook his food. He ate everything raw, including meat and fish. But the discovery of fire changed his eating habits completely. He now learnt to cook his food; and, when he found that cooked food was more delicious, fire became an important thing in his life.

But fire has to be kept under strict control, for its capacity to destroy his great. Once it is out of control, it will destroy life and property at tremendous speed and the world has lost things worth millions of dollars because of fire.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn thảo luận về “lửa là đầy tớ tốt nhưng là chủ tồi”.

Người ta vẫn chưa biết cách con người đầu tiên học sử dụng lửa như thế nào, nhưng người ta biết rằng ngay cả người nguyên thủy nhất, hàng thế kỷ trước, cũng thấy nó có ích cho mình như chúng ta ngày nay. Người đàn ông, trong những ngày đầu tiên của mình, không nấu thức ăn của mình. Anh ta ăn mọi thứ sống, kể cả thịt và cá. Nhưng việc phát hiện ra lửa đã thay đổi hoàn toàn thói quen ăn uống của anh. Bây giờ anh ấy đã học nấu thức ăn của mình; và, khi anh thấy thức ăn nấu chín ngon hơn, lửa trở thành một điều quan trọng trong cuộc đời anh.
Nhưng lửa phải được kiểm soát chặt chẽ, vì nó có khả năng hủy diệt lớn. Một khi mất kiểm soát, nó sẽ tàn phá tính mạng và tài sản với tốc độ khủng khiếp và thế giới đã mất đi những thứ trị giá hàng triệu đô la vì hỏa hoạn.

Xem thêm:   The value of higher education