Come to light nghĩa là gì?

0
284
Come to light nghĩa là gì
Come to light meaning

come to light: đưa ra ánh sáng, đã được tìm ra, xuất hiện, được làm rõ ràng

Come to light nghĩa là gì
Come to light meaning

Ví dụ:
The truth has come to light.
–>Sự thật đã được đưa ra ánh sáng.
New evidence has recently come to light.
–>Chứng cớ mới đã được đưa ra ánh sáng.
New evidences have recently come to light.
–>Những chứng cớ mới đã được đưa ra ánh sáng.
Later, many similar substances come to light.
–>Gần đây, nhiều chất tương tự như vậy đã được tìm ra.
Some independent evidence has recently come to light.
–>Một số bằng chứng độc lập mới xuất hiện gần đây.
New evidence in that case has recently come to light.
–>Bằng chứng mới trong vụ đó gần đây đã được đưa ra ánh sáng.
It remains to be seen whether my lost chests will come to light.
–>Không biết những cái rương bị mất của tôi có tìm lại được hay không nhưng vẫn phải tiếp tục tìm.
These facts did not come to light until the old man was dead.
–>Những sự thật này đã không được đưa ra ánh sáng cho đến khi ông lão qua đời.
I regret to have to inform you that an unfortunate error in our invoice No 1130 has just come to light.
–>Tôi tiếc là phải thông báo cho ông rằng hóa đơn số 1130 của chúng tôi vừa được làm rõ ràng.
I hope that his shady deeds will come to light.
–>Tôi mong rằng những việc làm ám muội của ông ta sẽ được đưa ra ánh sáng.
Some interesting facts about your past have just come to light.
–>Người ta vừa mới phát hiện một vài sự kiện lý thú về quá khứ của bạn.
If too many bad things come to light, you may lose your job.
–>Nếu người ta phát hiện được quá nhiều điều tệ hại, có thể bạn sẽ mất việc.

Xem thêm:   Walk of life là gì?

Xem thêm: Ring a bell nghĩa là gì

Come to light meanings
Come to light meanings