Chain of command là gì?

0
381
Chain of command là gì?
Chain of command meaning

Chain of command là gì?

Chain of command là gì?
Chain of command meaning

chain of command: có nghĩa là chuỗi lệnh, chuỗi chỉ huy của những người có thẩm quyền, lãnh đạo các cấp

Ví dụ:

 1. What is chain of command mean?
  –>Chuỗi lệnh có nghĩa là gì?
 2. The chain of command is extremely important.
  –>Chuỗi lệnh là cực kỳ quan trọng.
 3. This flow chart illustrates the chain of command.
  –>Biểu đồ cấu trúc này cho thấy hệ thống hành chánh theo thứ bậc.
 4. You can’t do all that if you’ re solely concerned with minimizing risk, respecting the chain of command, and following your job description to the letter.
  –>Bạn không thể làm tất cả những điều này nếu bạn chăm chăm quan tâm đến việc giảm thiểu tối đa rủi ro, tôn trọng các chuỗi mệnh lệnh, và làm theo những gì ghi trong bản miêu tả công việc đến từng chữ.
 5. At night time, round the hearth fire, when the roaring logs set the shadows dancing on the rough-timbered floor, the truncheon and chain of command are pompously transferred to the new Grand Master.
 6. For once, someone in the chain of command had some common sense.
 7. Movement control teams are structured around the scout platoon to maintain a cohesive chain of command.
  scout platoon to maintain a cohesive chain of command.
 8. Some may have an unclear management structure, where workers’ functions overlap and there is no clear chain of command as to who owns or operates the camp.
 9. The best way to lodge a complaint is to follow the chain of command.
Xem thêm:   Status quo là gì?

Xem thêm: