HomeHỏi đápBlack sheep of the family nghĩa là gì?

Black sheep of the family nghĩa là gì?

Black sheep of the family nghĩa là gì?

‘black sheep of the family’: người có nhiều tai tiếng, người vô tích sự, đứa con tồi tệ, người lạc loài, thành phần bất hảo…

Black sheep of the family nghĩa là gì?

Ví vụ với cụm từ “black sheep of the family”

My brother is the black sheep of the family.
–>Anh tôi là con chiên ghẻ trong gia đình.
Gene is the black sheep of the family.
–>Gene là người có nhiều tai tiếng trong gia đình.
John’s way of life is so different from all of ours. He is known as the black sheep of the family.
–>Lối sống của John thật khác biệt với tất cả chúng tôi. Anh ta là nỗi ô nhục của gia đình.
Alex started taking drugs at college, failed his exams and has been jobless for the past three years. He’s certainly the black sheep of the Spencer family.
–>Alex bắt đầu nghiện ma túy ở trường học, thi trượt và thất nghiệp suốt ba năm qua. Nó đúng là một vết nhơ của gia đình Spencer.
My brother is the black sheep of my family.
–>Anh tôi là người vô tích sự trong gia đình tôi.
He’s the black sheep in the family.
–>Anh ta là đứa con tệ nhất trong gia đình.
The man is the black sheep in his family and is the only member who has not had a successful career and life.
–>Anh ta là người lạc loài trong gia đình và là người duy nhất không thành đạt trong sự nghiệp và cuộc sống.
I am the black sheep of the family
–>Tôi là đứa con bất hiếu
I was the Black Sheep of the Family.
–>Tôi là đứa con ngổ ngáo trong gia đình.
Rose is the black sheep of the family. She is always in trouble with the police.
–>Rose là thành phần bất hảo trong gia đình. Cô ta luôn luôn bị rắc rối với cảnh sát.
He keeps making a nuisance of himself. What do you expect from the black sheep of the family?
–>Hắn ta lúc nào cũng ây ra đủ thứ bực mình. Anh còn trông đợi được gì ở cái thành phần bất hảo ấy?
Debbie is the black sheep of the family, having left home at 17 to live with her boyfriend.
–>Debbie là con chiên ghẻ của gia đình, đã bỏ nhà đi để sống với bạn trai từ năm 17 tuổi.
The man is the black sheep in his family.
–>Anh ta là người lạc loài trong gia đình.
The man is the black sheep in his family and is the only member who has not had a successful career and life.
–>Anh ta là người lạc loài trong gia đình và là người duy nhất không thành đạt cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Xem thêm:   Phân vân tiếng anh là gì?
RELATED ARTICLES

Most Popular