At your service là gì?

0
447
At your service là gì

At your service là gì?

At your service là gì

‘At one’s service’: Trong Tiếng Anh ‘at your service có nghĩa là: không có chi, sẵn sàng phục vụ, rất sẵn lòng phục vụ

Ví dụ:

 1. I ‘m at your service at all times.
  Tôi luôn luôn sẵn sàng phục vụ ông.
 2. I ‘m at your service.
  Tôi rất sẵn sàng phục vụ.
 3. We ‘re at your service.
  Chúng tôi rất sẵn lòng phục vụ cô.
 4. I ‘m always at your service.
  Tôi luôn sẵn sàng để phục vụ.
 5. I ‘m here at your service.
  Tôi sẵn sàng phục vụ ông.
 6. I ‘m at your service at all times.
  Tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách.
 7. He is at your service at all times.anh
  ấy luôn luôn sẵn sàng phục vụ ông.
 8. If you need advice, I am at your service.
  Nếu anh cần lời khuyên, tôi xin sẵn sàng giúp đỡ.
 9. If you need help, I am at your service.
  Nếu bạn cần giúp đỡ tôi rất sẵn sàng.
 10. If you need to know anything else, I ‘m at your service.
  Nếu ông cần biết gì thêm, tôi xin được phục vụ ông.
 11. At all times. Ex : I am at your service at all times.
  Ví dụ: (Tôi luôn luôn sẵn sàng phục vụ ông.)

Xem thêm:

Xem thêm:   Barking up the wrong tree là gì?